Effekt- og innovationsprocesanalyse

Utvärdering av ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet har utvecklats för industriella projekt (t.ex. Triple Bottom Line) och dessa metoder bör, i samarbete med evenemangsnäringen, kunna anpassas till idrottsevenemang. Målet är därför att utveckla en modell för att utvärdera hållbarheten av idrottsevenemang. En ny modell innebär en innovation mot en mycket mer relevant beskrivning av evenemangens effekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

En norm för utvärdering av evenemangens hållbarhet ger ett bättre underlag för en samhällsdebatt om idrottsevenemang. Med bättre underlag, som också kan jämföras med andra idrottsevenemang, bör debatten få en ökad saklighet och kvalitet.

Det finns 27 års erfarenhet på Handelshögskolan i Göteborg av att utvärdera ekonomiska effekter av evenemang. Handelshögskolan har ett internationellt anseende inom detta område. Behovet av att vidga perspektiven och addera utvärderingar av sociala och miljömässiga aspekter (utan att bortse från ekonomiska effekter) utgör en innovation. Detta är kvalitetshöjande och nyskapande i förhållande till nu existerande modeller.

Långdistanslopp förekommer på många platser och under 2012 har en undersökning gjorts i samarbete med Göteborgsvarvet 21 km. Tre omfattande enkäter med sammanlagt omkring 1400 respondenter har genomförts. Dessutom syftar projektet till att beskriva alla delar av en undersökning dvs hur data bör samlas in, vilka frågeformulär som behövs, vilka uppgifter arrangören bör bidra med angående miljöbelastning mm. Mycket lärdom har inhämtats om alla delar av undersökningsprojektet Göteborgsvarvet 21 km under 2012. Dessa erfarenheter kommer att avrapporteras för att användas under ett nytt projekt som planeras 2013 för att ytterligare utveckla modellen och tillföra innovationer.

Video intro

Her fortæller projektleder Karl Palmås fra IKI om delprojektet "Effekt- og innovationsprocesanalyse"