Sundhedsfremme og interventionsforskning

Sundhed og trivsel skabes og udvikles alle steder og gennem hele livet – både i og uden for sundhedsvæsnet. Sundhed skabes der, hvor mennesker lever, lærer, arbejder og er sammen i miljøer, der tillader dem at tage sig af hinanden, træffe sunde valg og fastholder mening og håndterbarhed i eget liv.

Mange faktorer har betydning for befolkningens sundhed og trivsel. Hvert enkelt menneske omgives af en familie, et samfund og en række organisationer og institutioner, sektorer, medier og politiske arenaer, der påvirker dets udvikling og ressourcer. I sådanne komplekse systemer er viden, sundhedskompetence og handling blandt de involverede afgørende for udviklingen af meningsfulde forandringer gennem interventioner.

Gruppens temaer

 • Udvikling, implementering og evaluering af komplekse systemer og interventioner i sundhedsfremme
 • Familieperspektiv – give børn og familier det bedste afsæt til livet
 • Livsforløb – fokusere på hvor man er i livet
 • Sundhedskompetence (Health literacy) – som betydningsfuldt mål, middel og metode for sundhed
 • Kropslig dannelse (Physical literacy) – som betydningsfuldt mål, middel og metode for fysisk aktivitet
 • Udvikle sundhedsfremme outcomes
 • Sundhedsadfærd – betydningen heraf for at påvirke individer, grupper og lokal samfund og andre fælleskaber
 • Særligt sårbare grupper - som ikke typisk nås i sundhedsfremme

Gruppens forskningsområder


Familie og livsforløb (overvægt og type 2 diabetes)

Igennem et livsforløb akkumuleres de faktorer, der har betydning for sundhed og trivsel. Sygdomsrisiko overføres også fra en generation til den næste.

I modsætning til en sygdomsorienteret tilgang, der fokuserer på interventioner rettet mod en sygdom, så indebærer en livsforløbstilgang at fokusere på sundhedsfremme på særlige tidspunkter i livet, i livsovergange og i særlige settings. Sundhedsfremme og forebyggelse skal planlægges der, hvor der i et livsforløb er størst potentiale for at fremme og vedligeholde sundhed og velvære generelt, og dermed forebygge fx ikke-smitsomme sygdomme hos den enkelte og hos gruppen.

Vi ser familien som en vigtig setting og arbejder med den i forebyggelsen af de store folkesygdomme som overvægt og diabetes. Et af vores største projekter er Face-it projektet, som udvikler og evaluerer en familieindsats efter graviditet rettet mod familier med høj risiko for type 2 diabetes og graviditetsbetinget diabetes. Også det internationale B2B fokuserer på perioden under og efter graviditet.

Samarbejdspartnere

 • Familier & Livsforløb, Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center Copenhagen (Face-it)
 • Sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer, Steno Diabetes Center Aarhus
 • Institute for Health Transformation, Deakin University
 • University College Dublin, School of Agriculture and Food Science (B2B)

Interventionsforskning (Interventionsresearch)

Forskning i interventioner, herunder udvikling, implementering og evaluering af komplekse systemer i sundhedsfremme

Vores gruppe er blandt de førende i Danmark inden for udvikling af teori og metode om sundhedsfremmende indsatser blandt unge, familier og i lokalsamfundet. Vi inddrager gerne socialt og kulturelt forskellige grupper i vores udviklingsarbejde og søger at imødekomme diversitet som en styrke i samskabelse.

Vi er netop i gang med de første pilotundersøgelser af STICKE. Det er et australsk værktøj, som kan bruges til system- eller lokalsamfundsanalyse på flere niveauer med mange interessenter både online og fysisk. STICKE bygger på samskabelse i udviklingen af bæredygtig indsats. STICKE-metodens styrke er, at den initierer lokale løsninger og indsatser målrettet lokalområdets ressourcer og perspektiver. Vi pilottester og kontekstoversætter STICKE i Randers (Havndal Kooperativ) og Aarhus (LIVE) Kommune.

Samarbejdspartnere

 • Institute for Health Transformation, Deakin University
 • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse.
 • Sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer, Steno Diabetes Center Aarhus
 • Samt en række kommuner.

Fysisk inaktivitet og kropslig dannelse

Fysisk inaktivitet er bl.a. kædet sammen med determinanter som uddannelsesniveau, beskæftigelse, lokalområde og lovgivning. Vi undersøger hvordan fysisk inaktivitet hænger sammen med fx ensomhed og sundhedskompetence.

Forskning peger også på, at kropslig dannelse, også beskrevet som physical literacy, er betydningsfuldt for fysisk inaktivitet. Physical literacy er en persons motivation, selvtillid, kropslige kompetence, viden om og forståelse for at værdsætte og tage ansvar for at bevæge sig. Det er en forudsætning for livslang deltagelse i bevægelsesaktiviteter og er således afgørende for en lang række faktorer, der påvirkes af deltagelse i bevægelsesaktiviteter.

Forskningsprogrammet om fysisk inaktivitet og physical literacy udvikler teori og metode om betydning af kropslig dannelse i voksenlivet og især i familier.

Samarbejdspartnere

 • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse.
 • Enhed for Sundhedsfremme Forskning, Steno Diabetes Center Copenhagen

Sundhedskompetence og social ulighed

Social ulighed i sundhed opstår i de komplekse samspil mellem personlige vilkår, motivationer og kompetencer og den omgivende lokale og nationale kontekst. Sundhedskompetence er evnen til at finde, forstå og anvende information om sundhed, og er en dynamisk faktor associeret med mange af de kendte determinanter for ulighed. Forskningsprogrammet om sundhedskompetence og social ulighed undersøger sundhedskompetence som mulig sundhedsdeterminant i udsatte grupper og udvikler, afprøver og evaluerer indsatser med udgangspunkt i sundhedskompetence på såvel lokalt som nationalt niveau.

Samarbejdspartnere

 • Sundhedsstyrelsen
 • Aarhus Universitetshospital, afdeling for Fødsler og kvindesygdomme
 • Aarhus Kommune, Folkesundhed Vest

Mere om gruppen


Delstrategi

Vores strategiarbejde er dynamisk, men hjælper os med at sætte en fælles retning og fastholde vores vision og mission, som du ser nedenfor. Hvis du vil høre mere om vores disse eller vores strategiske målsætninger, er du velkommen til at kontakte os.

Vision

Vi er drevet af at fremme befolkningens sundhed. Vi vil være med til at reducere ulighed i sundhed ved at bidrage til de mest optimale vilkår for at leve et sundt og meningsfyldt liv. Vi arbejder for at skabe sundhedsfremmende forandringer ved at være inkluderende, involverende, evidensbaserede og helhedsorienterede.

Mission

Vi vil særligt arbejde for at:

 • Medvirke i udvikling, implementering og evaluering af sundhedsfremmende interventioner, der øger kontekst- og målgruppespecifikke muligheder for et sundere liv
 • Skabe muligheder i samspil med dem, som interventionerne er tiltænkt, samt diverse interessenter, såvel som forskere og beslutningstagere
 • Anerkende diversitet og inkludere socialt og kulturelt forskellige grupper frem for ekskludere
 • Skabe lige udbytte af sundhedsfremmende indsatser gennem differentierede interventioner
 • Samarbejde nationalt og international for at skabe mest mulig synergi i forskning.

Seks strategiske målsætninger for 2021-2023

Vi vil skabe forskningsbaseret viden om:

 • Sundhedsfremme blandt unge, familier og lokalsamfund
 • Teori og metode om sundhedsfremmende interventioner
 • Organisatorisk sundhedskompetence
 • Teori og metode om sundhedskompetence og kropslig dannelse
 • Inklusion af socialt og kulturelt forskellige grupper i sundhedsfremmende indsatser
 • Teori og metode om diversitet, inddragelse og samskabelse

Udbredelse af viden

Vi vil udbrede vores forskningsbaserede viden ved at:

 • Sætte sundhedsfremme på dagsordenen blandt studerende, borgere, professionelle og politikere
 • Facilitere forsknings- og praksisworkshops og seminarer, samt rådgive kommuner, regioner og andre interessenter i samfundet
 • Formidle vores forskning mundtligt og skriftligt gennem oplæg, artikler, bogkapitler og policypaper.

Publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Hvem er vi

Forsker i

 • Interventionsforskning
 • Sundhedskompetence (Health literacy)
 • Sundhedsfremme og forebyggelse ved diabetes

Forsker i

 • Interventionsforskning
 • Kropslig dannelse (physical literacy)
 • Health promotion og fysisk aktivitet

Maiken Meldgaard

Ph.d.-studerende

Forsker i

 • Sundhedskompetence (Health Literacy)
 • Interventionsforskning
 • Sundhedsfremme og forebyggelse af overvægt og fedme

Nanna Husted Jensen

Videnskabelig assistent

Forsker i

 • Interventionsforskning – særligt evaluering og tilpasning
 • Sundhedsfremme i hele familien under og efter graviditeten
 • Graviditetsbetinget diabetes

Nyt om Journalclub og PhD-kurser i udvikling og evaluering af komplekse interventioner.

Journalclub "Complex interventions and co-design in public health - theory, methods, and practise" samt PhD-kurser i udvikling og evalueringer af komplekse interventioner er i øjeblikket sat på stand-by. Der kommer ny information om genoptagelse af disse i slut 2022/start 2023.