Mental folkesundhed

Mental sundhed er over det sidste årti blevet en af de største udfordringer for folkesundheden. Især blandt børn og unge angiver flere og flere, at de føler sig triste og oplever lavere grad af livstilfredshed. Antallet af psykiatriske diagnoser og brugen af medicin er samtidigt stigende. Den mentale sundhed har stor betydning for det enkelte barns læring og udvikling og kan på sigt få indflydelse på deres muligheder for at udvikle deres potentiale som voksen og bidrage til samfundet. Vi kender meget lidt til de komplekse årsager og endnu mindre til hvilke indsatser, der fungerer effektivt i forskellige sammenhænge. Der er samtidigt behov for at få belyst hvilke udfordringer og muligheder den teknologiske udvikling indebærer for den mentale sundhed.

I forskningsenheden for mental folkesundhed arbejder vi på tværs af forskningsdiscipliner med de fagprofessionelle om at udvikle ny viden i interaktion med borgerne. Vi bestræber os på at bidrage til et konstruktivt økosystem som kobler forskning med praksis via forskellige samarbejdsprojekter, kommunikations- og undervisningsaktiviteter.

Forskningsenheden har egen hjemmeside på engelsk: Læs om Mindhood her.

Projekter

Giv De Unge Ordet 

Giv De Unge Ordet har til formål at nytænke forskningskommunikation om mental sundhed, data og teknologibrug. I projektet arbejdes der både med en udviklings- og en forskningsdel, og ambitionen er at skabe interaktive kommunikationsprodukter i samarbejde med unge, samt at opnå ny viden om forskningskommunikation. 
Læs om Giv De Unge Ordet her. 

CoronaLytics (COronaVIDen) 

CoronaLytics er et forskningsprojekt, der undersøger coronasmittens udvikling og påvirkning af danskernes hverdag og livskvalitet. Projektet udvikler og anvender appen COronaVIDen, til at indsamle data i samarbejde med aktivt deltagende borgere. 
Læs mere om CoronaLytics her.

Mindhood

Et forskningsprogram for mental sundhed hos børn og unge. Vores fokus er mental sundhed ud fra WHO’s definition og udvikling af forskning i samarbejde med de unge selv og på tværs af de fagprofessionelle miljøer.

Læs om Mindhood her.

HealthD360

Et innovativt samarbejde om sundhedsdata, der skal skabe værdi for borgerne. Ambitionen er at fremme sammenhængende og personlige patientforløb ved at samle data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra borgernes smartphones og wearables.

Læs om HealthD360 her.

Nordic Life Course Research Initiative

Vi har over de sidste 10 år udviklet en projektdatabase hos Danmarks Statistik, der samler registerdata fra Danmark, Sverige og Finland på over 7 millioner borgere født fra 1990 eller senere. Dette initiativ har som formål at udvikle viden om, hvordan eksponeringer tidligt i livet påvirker livsforløbet.

Læs om Nordic Life Course Research her.

BørneUngeLiv

Vi samarbejder med Komiteen for Sundhedsoplysning og danske kommuner om at udvikle de bedste metoder til at forebygge mistrivsel blandt børn. Vi etablerede Skolesundhed.dk i 2007, som idag omfatter hele perioden fra før fødslen til ungdomslivet og derfor nu har ændret navn til BørnUngeLiv.dk.

Læs om redskabet på BørnUngeLivs hjemmeside.

Aarhus Universitets Data, Innovations & Teknologi Folkesundheds Laboratorium

Fremtidens sundhed bliver i højere grad centreret om borgerperspektivet og både den demografiske og teknologiske udvikling vil give nye udfordringer for folkesundheden og dens forskningsfelt. AUDIT er et tværvidenskabeligt initiativ med udspring i flere forskningsenheder og datamanagement, som skal udvikle nye forskningsmetoder for inddragelse af borgerperspektivet og værdiskabelse.  

Læs om initiativet på AUDITs hjemmeside.


 Se liste over forskningsenhedens tilknyttede medarbejdere.   

Videnskabelige milepæle

  • Vi bidrager substantielt til anden version af Vidensråd for Forebyggelses rapport om Børn og Unges mentale sundhed, som udkommer ultimo 2019
  • 3 ph.d.-afhandlinger som udgår fra enheden afsluttes i 2021

Metoder

Vi arbejder med i ‘life course’ kvantitative epidemiologiske metoder baseret på den unikke datainfrastruktur som register-, kohorte- og spørgeskemadata fra de nordiske lande giver. Vi har de sidste 10 år arbejdet på at udvikle nye former for dialogisk design baseret på de muligheder teknologi giver for samarbejde med fagprofessionnele og ikke mindst borgere. Vores primære fokus er interaktionen fra børn til borgere og udvikle øko systemer med henblik på at udvikle interaktionen mellem viden til praksis via nye kommunikations formater . Vi samarbejder nationalt og internationalt med stærke forskningsmiljøer om at udvikle en ‘Next Generation Public Health Research. 

Seniore forskere