Organisering i Folkesundhed

Enhedens forskningsinteresse er sundhedsvæsnet og dets aktører (borgere som professionelle) og organisationer. Sundhed praktiseres og forstås på individniveau, i relationer mellem mennesker, i offentlige, frivillige og private organisationer og på samfundsniveau. I denne enhed arbejder vi med at undersøge, beskrive og analysere, hvordan professionelle, frivillige og brugere håndterer sundhed og folkesundhedsproblemstillinger i sundhedsvæsnet. Enheden er således optaget af at undersøge forandringsprocesser i sundhedsvæsnet i relation til aktuelle politiske udspil, specifikke sundhedsprogrammer indenfor sundhed i bred forstand. Enheden sætter fokus på bruger, sundhedsprofessioner, organisationer, tværsektorielle samarbejder og sundhedsteknologier.

Projekter

iCoachDK
Professioner har en central rolle i ældreområdet og dermed mulighed for at styrke kvaliteten af tværsektoriel koordinering. Formålet er at udvikle en konceptionel forståelse af tværsektoriel agency af professioner i organisatoriske forandringsprocesser samt at analysere tværsektoriel koordinering som det praktiseres af professioner i forskellige kontekster. Dette skal bidrage til at udvikle centrale komponenter til etablering af velfungerende tværsektorielle faglige praksisser.

FACE-IT-org
Tværsektoriel koordinering er en fremtrædende udfordring i det danske sundhedsvæsen. Det gælder særligt forebyggelsesindsatser. Samtidig mangler der viden om, hvordan disse indsatser bedst kan organiseres. Formålet er at analysere organiseringen og praksis af tværsektoriel koordinering ved livslang forebyggelse med udgangspunkt i et multiple casestudie af indsatser for kvinder efter en graviditet med diabetes (GDM) og deres familier i Danmark.

Digital dokumentationspraksis i den kommunal sundhedssektor
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan borgerforløb påvirkes af kommunale sundhedsprofessionelles digitale dokumentationspraksis samt hvordan de sundhedsprofessionelles faglige praksis forandres med implementering af digital dokumentation. 

Health in Denmark
Findings from the web archive. Integration af digitale teknologier i sundhedshedsvæsen er stærkt stigende og har vidtrækkende implikationer for brugere, sundhedsprofessionelle og institutionelle praksisser. Derfor er udviklingen af mhealth som begreb og praksis både interessant og værdifuldt. Formålet er at afdække begrebet mhealth som det fremtræder på danske websider i de seneste 10 år.

Videnskabelige milepæle

AUFF-bevilling til forskningsophold i enheden for lektor Ellen Kuhlmann, Hannover, til at arbejde med health workforce governance, professioner og people-centredness i folkesundhed.

Metoder

Enheden er karakteriseret ved at anvende humanistiske og samfundsfaglige teorier og metoder til at undersøge, hvordan folkesundhed praktiseres i den aktuelle kontekst, samt at udfolde både det kritiske og anvendelsesorienterede potentiale i de kvalitative tilgange.