Socialmedicin og Rehabilitering

Omdrejningspunktet i rehabilitering og rehabiliteringsforskning er, hvordan man hos mennesker med nedsat funktionsevne sikrer et selvstændigt og meningsfuldt liv - med bedst mulig funktionsevne.

Rehabilitering defineres som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats (Marselisborgcentret; 2004).

Rehabilitering er ikke kun knyttet til sundhedsområdet og sundhedsloven, men omfatter også indsatser inden for det sociale område, beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet, og er funderet på de enkelte områdes specifikke lovgivning.

Der er veldokumenteret viden om værdien af rehabilitering. Internationale og danske undersøgelser har vist god effekt af tværfaglige og tværsektorielle indsatser i forhold til funktionsevne, økonomi, symptomer, livskvalitet og arbejdsfastholdelse. Trods dette mangler der stadigvæk national viden om, hvordan borgerne sikres den bedste rehabilitering, hos hvem, hvor, hvornår og hvordan denne iværksættes overfor forskellige målgrupper, og hvordan det går borgere med tab af funktionsevne på længere sigt. Det offentlige sundheds- og socialsystem mangler et grundlag for rehabilitering, som er baseret på praktisk og teoretisk viden. Hertil fordres tværfaglig og tværsektoriel forskning indenfor rehabilitering, begrebsafklaring og støtte til at formidle forståelse af det moderne rehabiliteringsbegreb.

Et af de væsentlige spørgsmål i rehabilitering er, hvordan vi skaber sammenhæng mellem sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet og det sociale område.

Perspektiver for forskningsområdet

Forskningsområdet rehabilitering er inddelt i arbejdsrettet rehabilitering samt almen rehabilitering.

Ad arbejdsrettet rehabilitering
Gruppens for mål er, gennem forskning at generere viden, der kan skabe grundlag for at forebygge nedsat arbejdsevne og sygefravær, samt kortlægge hvorledes der bedst skabes og gennemføres en tryg og vedholdende indsats for at hjælpe personer med langvarigt sygefravær tilbage i arbejde og efterfølgende fastholde dem i dette arbejde. Denne indsats befinder sig i krydsfeltet mellem den enkeltes sygdomssituation, kompenseringsmuligheder, sundheds- og social-sektoren samt arbejdspladsen.

Fokusområder
Forskning i hvorledes arbejdsrettet rehabiliterings indsatser kan være at ”bygge bro” imellem de enkelte fagdiscipliner og sektorer i et forsøg på at opnå fælles forståelse og dermed faglig afsæt for en vidensbaseret tilbage til arbejde indsats for målgruppen af sygemeldte med komplekse og sammensatte problemstillinger.

Ad almen rehabilitering
Gruppens formål er at generere ny viden med afsæt i den bio-psyko-sociale model og ICF (WHO: International Classification of Functioning and disability and health). Hvorledes rehabilitering kan optimere livet hos personer med nedsat funktionsevne kan forenes med at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Der forskes i metoder og indsatser, som kan sikre effektiv rehabilitering til de borgere, der har et behov, herunder hvordan rehabiliteringsbehov afdækkes systematisk, hvilke grupper der skal tilbydes rehabilitering, og hvordan rehabilitering målrettes så den enkelte og samfundet får mest mulig gavn af indsatsen. Viden genereres i samarbejde med alle aktører indenfor alle sektorer.

Fokusområder
Hverdagslivet er i fokus og vil ofte inddrage samarbejde mellem forskellige faggrupper og sektorer. Forskningsområdet har fokus på rehabilitering i forlængelse af hospitalsbaserede indsatser, overgangen mellem sektorerne samt kommunal rehabilitering.

Eksempler på samarbejder/netværk

Etablering af dansk rehabiliterings forskningsnetværk ”Severin” – metoder til vurdering af behov for indsatser.
Norsk-dansk trygde og socialmedicinsk forskningsnetværk – unges arbejdsmarkedstilknytning – senior og ph.d. forskningssamarbejde.
Medarrangør af Nordisk Arbejdsrettet Rehabiliterings konference hvert andet år.
Ph.D. samarbejde med Gröningen Universitet, Holland
Forskningssamarbejde med Det Nationale Kompetencecenter for Arbejdsrettet rehabilitering AIR Rauland, Norge

Projekter

Metoder

Der arbejdes tværfagligt og tværvidenskabeligt og der anvendes for temaerne relevante forskningsmetoder. De aktuelle studier er baseret på interventioner, interviews, observationer, spørgeskemaer og registre.

Indenfor metodeudvikling arbejdes konkret på udvikling af danske versioner af internationale måleværktøjer, der kvantificerer forskellige mål for funktionsevne specifikt relateret til arbejde og overgange mellem sektorer. Derudover drives et projekt, der har til formål at udvikle relevante og anvendelige registerbaserede mål for arbejdsmarkedstilknytning. Resultaterne af dette projekt vil kunne anvendes i alle fremtidige projekter, der ønsker at evaluere arbejdsmarkedstilknytningen og funktionsevne i en given population, f.eks. i forbindelse med effektvurdering af en intervention eller en specifik behandling i klinisk regi.