Sygepleje og Sundhed

Forskning i sundhed og sygepleje retter sig mod mennesker i alle livsfaser og mod de aktiviteter sygeplejersker og sundhedsplejersker har ansvar for. Vores projekter tager afsæt i borgernes, patienternes og de sundhedsprofessionelles problemstillinger og inddrager de samfundsmæssige og strukturelle vilkår, som sundhedsvæsenet eksisterer under.

Tæt samspil med hospitaler, kommuner og uddannelsesinstitutioner

Vores forskning er integreret i sundhedssektoren og gennemføres på tværs af institutions- og sektorgrænser. Vi arbejder på at skabe sammenhængende forløb mellem bacheloruddannelsen i sygepleje og kandidatuddannelsen i sygepleje (cand. cur.). Tilsvarende sigtes imod sammenhængende forløb i forhold til masteruddannelsen i klinisk sygepleje (MKS). Klinisk praksis er omdrejningspunktet i sektionens uddannelser.

Forskningsprogrammer

Forskningsprogrammet: Kommunikation og Etik (Charlotte Delmar)

Når man bliver syg, bliver man mere eller mindre ude af sig selv. Livsmodet kan sættes over styr og griber ind i muligheden for at træffe rigtige valg og klare en ny livssituation. Mennesker, der har brug for hjælp gennem et sygdomsforløb peger på de sundhedsprofessionelles evne til at kommunikere og identificere individuelle behov. Forskningsprogrammet fokuserer på, hvordan livskraft, handlerum og positive muligheder kan skabes gennem kommunikation og den rette ansvarsfordeling.

Patienters udvikling af handlekompetencer i samspil med professionelle og pårørende (Susan Rydahl-Hansen)

Patienter og pårørende som belastes af svær sygdom har ofte svært ved at udtrykke, vurdere og håndtere deres hidtil ukendte lidelse - i samspil med professionelle over sektorgrænser. Det kan indebære, utilstrækkelig håndtering af lidelsen, tab af mening, isolation, afmagt, depression og/eller angst. Forskningsprogrammet fokuserer på at optimere patienters, pårørendes og professionelles indsigt og kompetencer til på tværs af sektorgrænser at identificere, vurdere og håndtere patienters, pårørendes og familiers lidelse i overensstemmelse med deres præferencer og ressourcer.  

Projekter

IT implementering i primærsektoren (Marianne Vamosi)

Studier har påvist at før borgere og patienter kan få udviklet IT kompetencer er det nødvendigt at undersøge IT kompetencer hos personalet i hjemmeplejen. Dette er gjort som et pilotstudie, men ønskes udført på landsplan ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse.

Sundheds- og Sygepleje til børn og deres familier (Hanne Kronborg)

Det er en stor glæde, men også en udfordring at få et barn. Mange nybagte forældre føler sig på usikker grund og efterlyser støtte til amning, pleje og stimulering. Hvis barnet er født for tidligt eller bliver sygt melder der sig nye usikkerheder og bekymringer. Forskningsområdet omhandler, hvordan sundhedsprofessionelle bedst kan støtte og vejlede forældre til at fremme familiens trivsel og barnets sundhed, såvel i hverdagslivet som i særlige situationer under sygdom og sårbare perioder.

Helbred hos børn og unge (Marianne Vamosi)

Hvordan oplever børn og unge deres krop og deres vægt? Hvilke behandlingstilbud gives til børn og unge i dag med overvægt? Hvilken betydning har kammerater og andre jævnaldrendes alkoholvaner på unges syn på alkohol? Disse spørgsmål undersøges kvalitativt såvel som kvantitativ.

Patientens perspektiv på respiratorbehandling (Pia Dreyer)

Forskningsområdet omhandler projekter i relation til patienters oplevelse af respiratorbehandling både i en på intensivafdeling og i en hjemmekontekst. Metodisk indgår kvalitative metoder indenfor hermeneutik og fænomenologi samt stører kohorteundersøgelser indenfor hjemmerespiratorområdet.

Borger, institution, samfund og patient (Kirsten Beedholm & Kirsten Frederiksen)

Sundhedsvæsenet er under grundlæggende forandring. De fremherskende idealer er, at patienter er aktive og involverede, og samarbejder ligeværdigt med de sundhedsprofessionelle. Det stiller nye krav til patienter, sundhedsprofessionelle og institutioner, og det rejser nye videnskabelige og etiske spørgsmål. Forskergruppens interessefelt er forskning, som afdækker komplekse samspil mellem samfund, sundhedsinstitutioner og borgere i vanskelige livssituationer.

Restitution i eget hjem: patient og pårørendes situation set i samspil med den professionsfaglige indsats (Annelise Norlyk)

Efter indgribende sygdom og som følge af et ofte kort, komprimeret hospitalsforløb udfordres patient og pårørende af, at en væsentlig del af restitutionen foregår i eget hjem. Samtidig står de overfor at skulle reintegrere sig i hverdagslivet med sygdom og eventuelle begrænsninger. Forskningsfeltet skaber indsigt i hvordan patienter og pårørende oplever og håndterer disse udfordringer, hvordan overgangen fra sekundær til primærsektor kan kvalificeres, og hvordan den professionsfaglige indsats i primærsektor kan støtte yderligere op om patienter og pårørendes recovery-proces.

At leve et meningsfyldt liv efter eller med sygdom (Sanne Angel & Merete Bjerrum)

kan stille så store krav, at professionel hjælp er nødvendig både i forhold til at komme sig fysisk og psykisk. Her spiller sygeplejerskens forståelse for patientens/ borgerens situation og behov for at have størst mulig indflydelse på sit liv en stor rolle. Vi arbejder med projekter med fokus på rehabilitering generelt og i forhold til patienter med hjertesygdom, rygmarvsskade, lænderygsmerter, ADHD.

At ældes i et velfærdssamfund (Pia Deyer & Bente Martinsen)

Forskningsområdet omhandler projekter, der har relation til menneskers oplevelse af at ældes og have behov for hjælp fra pårørende og sundhedsprofessionelle. Projekterne tager udgangspunkt i såvel institutioner som private hjem. Forskningstilgangen er hovedsageligt fænomenologisk hermeneutisk.

Ægtefællers involvering i ældre patienters accelererede ortopædkirurgiske forløb (Connie Berthelsen)

Formålet med the SICAM-trial er at udvikle og evaluere en case management intervention i forhold til ægtefællers involvering i ældre patienters accelererede forløb ved total hoftealloplastik, for at forbedre patientens funktionelle status efter udskrivelse.

Metoder

Vi tager altid udgangspunkt i de bedst egnede forskningsmetoder til en konkret problemstilling, hvad enten det er kvantitative, kvalitative, interventions- eller mixed methods med spidskompetence i de kvalitative metoder. Hertil kommer implementerings- og aktionsforskning samt complex interventions.

Vi udvikler løbende både vores metoder og faget i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere.


Publicerede specialer og projekter

Kandidatspecialer

Kandidatspecialer udgives elektronisk (gratis) på denne side i PDF format.

Ved efterspørgsel af udgåede, ældre udgivelser i papirformat kan en pdf-fil forsøges rekvireret hos Helle Nielsen.

Se retningslinjer for udgivelse af specialer (PDF)

____________________________________________________________________________________

Signe Dyekjær Eriksen & Mette Bæk Jensen

"Det svære valg - den rette vej til at opnå bedring". En kvalitativ interviewundersøgelse af hvordan mestringsprocessen opleves svær for mennesker med funktionelle lidelser i relation til at opnå bedring i tilværelsen

Nr. 318 / 2018 ISBN 978-87-93117-70-1 Filen kan rekvireres via hn@ph.au.dk

____________________________________________________________________________________

Ida Skjellerup Rasmussen

Sygepleje, sociale medier og selveksponering. En kritisk diskursanalyse af sygeplejens identitet på blogs

Nr. 317 / 2018 ISBN 978-87-93117-69-8 Filens kan rekvireres via hn@ph.au.dk

____________________________________________________________________________________

Laura Ostersen

En interviewundersøgelse af sygeplejerskers oplevelse af at være i en forandringsproces, hvor patienter involveres i egen dialysebehandling

Nr. 316 / 2018 ISBN 978-87-93117-68-X Læs specialet her

_____________________________________________________________________________________

Janni Dahlgaard Gravesen

Et historisk blik på sorg. Fra kærlighed til diagnose. En foucaultinspireret diskursanalyse.

Nr. 315 / 2018 ISBN 978-87-93117-67-1 Filen kan rekvireres via hn@ph.au.dk

___________________________________________________________________________________

Monica Ejsing-Pedersen

KOL-patienters oplevelser af at modtage telehealth med hjemmemonitorering. En kvalitativ metasyntese med metaaggregering.

Nr. 314 / 2018 ISBN 978-87-93117-66-3. Filen kan rekvireres via hn@ph.au.dk

___________________________________________________________________________________

 

Cæcilie Borregaard Myrhøj
Den oplevede motivation for at indgå i rollen som ny frivillig peerstøtteperson blandt patienter behandlet for akut leukæmi. Et fænomenologisk videnskabeligt pilotstudie.

Nr. 313 / 2018 ISBN 978-87-93117-65-5­ Læs specialet her


 

Anne Bjerg Wemmelund

At tage gode beslutninger. Et konstruktivistisk Grounded Theory studie af klinisk beslutningstagning i ortopædkirurgisk sygepleje

Nr. 312 / 2018 ISBN 978-87-93117-61-7. 75 sider. Læs specialet her 


 

Mia Strandberg

Italesættelsen af sygeplejefagets værdier i telemedicinsk sygeplejepraksis. En Fairclough inspireret kritisk diskursanalyse

Nr. 311 / 2017 ISBN 978-87-93117-60-0. Læs specialet her

 


Anna Smed Sørensen
Danske ALS-patienters oplevelse af beslutningstagning om til-eller fravalg af invasiv hjemmerespirator via tracheostomi.

Nr. 309 / 2017 ISBN 978-87-93117-55-6  73 sider. Kan evt. rekvireres via hn@ph.au.dk

____________________________________________________________________________________

Mai Koreska


Mod et fælles mål. Sygeplejerskens facilitering af partnerskab i tidlige hjemmeophold

Nr. 308 / 2017 ISBN 978-87-93117-54-9.  Pdf-fil af specialet kan rekvireres ved henvendelse til Helle Nielsen hn@ph.au.dk  


 

 

Maria Pindstrup Søndergaard
Grundlæggende intensivsygepleje. Den nyansattes udfordring. En kvalitativ undersøgelse af oplæring på intensivafdelingen

Nr. 308 / 2017 ISBN 978-87-93117-54-9. 89 sider. Læs specialet her

 ­____________________________________________________________________________________

 

Louise Buus Vester

En kvalitativ interviewundersøgelse af oplevelsen og betydningen af at være ægtefæller, når den ene er indlagt på en intensivafdeling

Nr. 307 / 2017 ISBN 978-87-93117-53-2
Specialet kan rekvireres ved henvendelse til hn@ph.au.dk


 

Kirstine Winther & Kirstine Tanderup

En kvalitativ undersøgelse af ældre medicinske patienters oplevelse af at blive involveret i udskrivelsen fra hospital til eget hjem, og hvad der opleves betydningsfuldt i udskrivelsen

Nr. 306 / 2016 ISBN 978-87-93117-52-5. 119 sider Læs specialet her


 

Sanne Møller

Italesættelsen af socialt udsatte i et historisk perspektiv. En Foucault-inspireret diskursanalyse

Nr. 305 / 2016 ISBN 978-87-93117-50-1. 53 sider Læs specialet her


 

Linette Thorn

Den selvledende sygeplejerske - fanget eller fri. En Foucault-inspireret diskursanalyse

Nr. 304 / 2016 ISBN 978-87-93117-49-5. 65 sider Læs specialet her


 

Line Marie Thygesen

"Jeg skal jo ikke kun huske for mig selv". En kvalitativ undersøgelse af pårørendes oplevelser af det at være pårørende til et ældre nærtstående familiemedlem med kronisk sygdom

Nr. 303 / 2016 ISBN 978-87-93117-48-8. 67 sider Læs specialet her


 

Lene Damgaard Olesen

At modtage pleje og behandling i hjemmet. En kvalitativ undersøgelse af hvordan patienter oplever at modtage pleje og behandling i hjemmet

Nr. 302 / 2016 ISBN 978-87-93117-45-7. 79sider Læs specialet her


 

Zandra Engelbak Nielsen

En kvalitativ metasyntese af hvilke faktorer, patienter med kræft oplever, der påvirker deres beslutning om at deltage i kliniske lægemiddelforsøg
Nr. 301/ 2016 ISBN 978-87-93117-44-0. 116 sider Læs specialet her


 

Lena Bindesbøl

Fælles beslutningstagen som metode til patientinvolvering. En fortolkende beskrivelse af metodens anvendelsesmuligheder og sygeplejerskers roller og bidrag hertil
Nr. 300 / 2016 ISBN 978-87-93117-43-3. 62 sider Læs specialet her


 

Janne Laursen

"Det der med at komme på dybt vand - det lærer du noget af". En kval. undersøgelse af hvordan fem sygeplejersker oplever at gennemføre et klinisk modul som internationalt udvekslingsophold
Nr. 299 / 2016 ISBN 978-87-93117-42-6. 66 sider Læs specialet her


 

Gitte Duus Andersen
Afhængig af hjælp i eget hjem. En undersøgelse af den ældre borgers hverdagsoplevelser
Nr. 298 / 2016 ISBN 978-87-93117-41-9. 63 sider Læs specialet her


 

Nanna Elmo Engelbrecht Johansen

Patientinddragelse. Nyuddannede sygeplejerskers forståelser, refleksioner og handlinger

Nr. 297 / 2016 ISBN 978-87-93117-40-2. 64 sider. PDF filaf specialetkan rekvireres ved henvendelse til Sektion for Sygepleje
hn@ph.au.dk
­


 

Marie Schmidt

Forebyggende sygeplejefaglige interventioner målrettet agiteret adfærd hos patienter med svær traumatisk hjerneskade
Nr. 296 / 2015 ISBN 978-87-93117-39-6. 68 sider Læs specialet her


 

Sine Dyrlund Pedersen

Tidsperspektivet i intensivrummet

Nr. 295/ 2015 ISBN 978-87-93117-37-2. 61 sider Læs specialet her


 

Michael Avernakke Langdorf-Jørgensen

Afdelingssygeplejerskens oplevelse af egen rolle i forbindelse med nedbringelse af tvang i psykiatrien

Nr. 294 / 2015 ISBN 978-87-93117-34-1. 66 sider. Læs specialet her


 

Stine Møller Thomsen

Unge kvinder med kræft. En kvalitativ undersøgelse af unge kvinder med kræft og deres oplevelser af at blive inddraget i beslutninger gennem deres behandlingsforløb

Nr. 293 / 2015 ISBN 978-87-93117-27-3. 70 sider. Læs specialet her


 

Lotte Boa Skadhauge

Ernæringssygepleje - mere end bare mad. En kvalitativ undersøgelse af, hvordan patienten i behandling for lungekræft oplever ernæringssygeplejen under en indlæggelse på hospitalet

Nr. 292 /2015 ISBN 978-87-93117-26-6. 91 sider.Læs specialet her


 

Sandra Kolbye Simmelsgaard

En kvalitativ undersøgelse af oplevelsen af at leve med en rekonstruktion af mamma - i livet efter kræft

Nr. 291 / 2015. ISBN 978-87-93117-25-9. 80 sider. Læs specialet her


 

Mette Kæstel Larsen

Mænds udfordringer i varetagelsen af diabetes. En kvalitativ metasyntese.

Nr. 290 / 2015. 77 sider. ISBN 978-87-93117-24-2 Læs specialet her


 

Miriam Thune Sigurdsson

Familiers oplevelser af diagnosticering med coloncancer efter deltagelse i screening. En kvalitativ interviewundersøgelse

Nr. 289 / 2015 71 sider. ISBN 978-87-93117-23-5 Læs specialet her


 

Eva Hoffmann

"Som et es i ærmet" . En interviewundersøgelse af sygeplejerskers kontakt med pårørende på en Fælles Akut Modtagelse (FAM)

Nr. 288 / 2015. 83 sider. ISBN 978-87-93117-22-8 Læs specialet her


 

Karina Ploug Frandsen

Sygeplejerskers oplevelser af kompetenceudviklingsforløb

Nr. 287 / 2015. 70 sider.978-87-93117-21-1 Læs specialet her


Louise Solholt Pedersen

En diskursanalytisk undersøgelse af konstruktionen af patientrollen år 2014-2015

Nr. 286 / 2015 978-87-93117-20-4.   Filen kan rekvireres via hn@ph.au.dk

____________________________________________________________________________________

Tine Holmqvist-Larsen

Sygeplejeintervention til colorectalt opererede patienter med postoperativ paralytisk ileus. En klinisk retningslinje omhandlende anvendelsen af tyggegummi i evidensbaseret praksis

Nr. 285 /2015 88 sider ISBN 978-87-93117-19-1 Læs specialet her


 

Lina Sophie Daugaard Lernevall

Et liv med bensår - er et liv i helvede
Nr. 284 / 2015. 72. s. ISBN 978-87-93117-18-1 Læs specialet her


 

Camilla Grauslund Bredahl

Samarbejdet mellem sygeplejersker og forældre til indlagte børn. Et interventionsstudie i hvordan forældres behov tilgodeses og principperne i Patient og Familie Centreret Pleje realiseres i samarbejdet mellem forældre til indlagte børn og sygeplejersker

Nr. 283 / 2015. ISBN 978-87-93117-16-7. 90 sider. Læs specialet her


 

Michael Josva Wøldike Christensen

Helbredende Nærvær. Et deskriptivt studie af nærvær, som det opleves af udvalgte sygeplejersker, der bruger healing

Nr. 282 / 2015 ISBN 978-87-93117-17-4. 79 sider. Læs specialet her


 

Anna Sophie Belling Krontoft

Bricolage i Sygepleje. En oversættelse og validering af spørgeskemaet Bricolage Measures

Nr. 281 / 2015 ISBN 978-87-93117-15-0
Specialet i pdf-formatkan tilsendes ved henvendelse til hn@ph.au.dk


 

Mette Boulund Kristensen

Patienters oplevelse af nylig implementeret elektiv modtagelse. En interviewundersøgelse

Nr. 280 / 2015. ISBN 978-87-93117-14-3. 80 sider. Læs specialet her


 

Anne Sofie Bøtcher Jensen

Strukturelle forandringer udfordrer. En kvalitativ metasyntese af sygeplejerskers oplevelser af at arbejde i organisationer, der gennemgår strukturelle forandringer

Nr. 279 / 2015 135 sider. 978-87-93117-13-6 Læs specialet her


 

Sabine Heesemann

Hvilken betydning har sygeplejerskens kommunikationsfærdigheder i forhold til at fremme patientinvolvering

Nr. 278 / 2015 ISBN 978-87-93117-12-9 Læs specialet her


 

Jette Bang Poulsen

Krisereaktioner hos mødre til præmature børn. En kvalitativ metasyntese


Nr. 277 / 2015 117 sider. ISBN 978-87-93117-11-6 Læs specialet her


 

Martine Elmegaard

Reduktion af tvang i psykiatrien. En kvalitativ interviewundersøgelse af patientens perspektiv på deeskalering

Nr. 276 / 2015 73 sider. 978-87-93117-10-8 Læs specialet her


 

Helene Nielsen

Italesættelsen af den professionelle plejende omsorg for de ældre i perioden 1968-2014

Nr. 275 / 2015 ISBN 978-87-93117-09-9 Læs specialet her


 

Ann Wolff Bregendahl

At være pårørende til en hjertepatient i telemedicinsk rehabilitering. En kvalitativ interviewundersøgelse af hvordan det opleves at være pårørende til en hjertepatient i telemedicinsk rehabilitering

Nr. 274 / 2015.87 sider. 978-87-93117-08-2 Læs specialet her


 

Sanne Allermann Beck

Forældres tilfredshed med familiecentreret pleje på neonatalafdelingen - ved anvendelse af spørgeskema oversat og valideret til danske forhold

Nr. 273A / 2014. 107 sider. 978-87-93117-38-9 Læs specialet her


 

Brenda Lisbeth Vestergaard
Follow-up samtaler med tidligere patienter og pårørende efter udskrivelse fra intensiv afdeling
Nr. 273 / 2014 ISBN 978-87-92552-07-5. 87 sider. Læs specialet her


 

Laila Bech Olesen
Psykosociale konsekvenser, som angst, depression, ændringer i livskvalitet og påvirkninger af arbejdsevne, af falsk positive svar ved mammgrafiscreening
Nr. 272 / 2014 ISBN 978-87-92552-06-8. 90 sider. Læs specialet her


 

Suzanne Petri

Oplevelse af hverdagslivet under kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft
Nr. 271 / 2014 ISBN 978-87-93117-03-7.74 sider. Læsspecialet her


 

Ida ElisabethMahler

Livet som ung voksen med SLE. En fænomenologisk undersøgelse
2014. Specialet i pdf-formatkan tilsendes ved henvendelse til hn@ph.au.dk


 

Sabrina Louise Hansen

Mødet med en hospitalsklovn. En kvalitativ observations-og interviewundersøgelse af dagkirurgiske børns oplevelser af mødet med en hospitalsklovn
Nr. 270 / 2014 ISBN 978-87-92552-00-0. 87 sider. Læs specialet her


 

Karina Løvendahl Dybbro

Tidlig mobilisering og fysisk træning til den intensive respiratorbehandlede patient. En systematisk litteraturgennemgang
Nr. 269 / 2014 ISBN 978-87-92552-98-3. 81 sider. Læs specialet her


 

Joan Neergaard Larsen

Forældregrupper på neonatalafdelingen - hvordan tilgodeser vi forældrenes behov?
Nr. 268 / 2014 ISBN 978-87-92552-97-6. 70 sider. Læs specialet her


 

Mette Margrethe Løwe Netsey-Afedo

Prostatakræftpatienters oplevelse af involvering i beslutningstagning. En fænomenologisk hermeneutisk undersøgelse.
Nr. 267 / 2014 ISBN 978-87-92552-96-9. 85 sider. Læs specialet her


 

Kristine Toft Petersen

At blive mor. En kvalitativ undersøgelse af, hvordan kvinder, der er hiv-smittede, oplever at blive mor
Nr. 266 / 2013 ISBN 978-87-92552-95-2. 80 sider. Læs specialet her


 

Pernille Lundholm Rasmussen

Kvinders oplevelse af at leve med fødselsdepression. En kvalitativ interviewundersøgelse med analysemetode inspireret af Ricoeurs fortolkningsteori
Nr. 265 / 2013. ISBN 978-87-92552-93-8. 59 sider. Læs specialet her


 

Stine Trærup Vad

Involvering af ægtefæller? En kvalitativ undersøgelse af ægtefællers involvering i planlægningen af rehabiliteringsforløbet med ældre patienter med følger efter stroke
Nr. 264 / 2013 ISBN 978-87-92552-91-4. 72 sider. Læs specialet her


 

Jytte Heidmann

Livskvalitet blandt patienter seks år efter Laporaskopisk Gastric Bypass
Nr. 263 / 2013 978-87-92552-88-4. 100 sider. Læs specialet her


 

Rikke Hessing Simonsen

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit. En kvalitativ metasyntese
Nr. 262 / 2013. 978-87-92552-87-7. Læs specialet her


 

Anna Holm

At være vågen og oralt intuberet
Nr. 261 / 2013 978-87-92552-86-0. Læs specialet her


 

Charlotte Nielsen

Det handler ikke kun om information.
En kvalitativ undersøgelseaf patienters oplevelse af ambulant forberedelse til planlagt operation for abdominalt aorta aneurisme
Nr. 260./ 2013 ISBN 978-87-92552-85-3. 74 sider.PDF-filen kan rekvireres hos sekretær Helle Nielsen hn@sygeplejevid.au.dk


 

Britt Laugesen

Børn og unge med psykiatriske diagnoser i en somatisk , pædiatrisk kontekst
Nr. 259 / 2013 Læs specialet her


 

Karin Reinholt Laugesen

Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje
Nr. 258 / 2011 ISBN 978-87-92552-83-9. 68 sider. Læs specialet her


 

Maria Heide Rosenberg

Sociale relationers betydning for hoved-/halskræftpatienter: en indholdsanalyse
Nr. 257 / 2012 ISBN 978-87-92552-82-2. 99 sider. Læs specialet her


 

Cecilia D. L. Bækgaard

Teori - praksis forholdet. En kvalitativ undersøgelse af sygeplejestuderendes oplevelser af relevansen og anvendeligheden af den skolelærte teori i forhold til sygeplejepraksis
Nr. 256 / 2011 ISBN 978-87-92552-81-5. 77 sider. Læs specialet her


 

Stina Juel Lanken

Udfordringer i hverdagslivet efter apopleksi. En kvalitativ undersøgelse af hvilke udfordringer oplever borgere med følger efter apopleksi i deres hverdagsliv 1-5 år efter et intensivt rehabiliteringsophold
Nr. 255 / 2011 ISBN 978-87-92552-79-2. 94 sider. Læs specialet her


 

Helle Gøtzsche Olesen

Afvikling af CPAP behandling hos for tidligt fødte børn. En dansk model
Nr. 254 / 2012. ISBN 978-87-92552-78-5. 69 sider. Læs specialet her


 

Louise Støier

Følelser og helbred. En spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt
ICD
Nr. 253 / 2011 ISBN 978-87-92552-77-8. 75 sider.Læs specialet her


 

Anette Juel Kynde

En diagnoses betydning for hverdagslivet - oplevet af personer med borderlinepersonlighedsforstyrrelse
Nr. 252 / 2012 ISBN 978-87-92552-76-1. 74 sider.Læs specialet her


 

Ditte Hammerum

Kvinder og ADHD. En undersøgelse af kvinders oplevelse af og tanker om at leve et voksenliv med ADHD
Nr. 251 / 2012 ISBN 978-87-92552-75-4. 88 sider.Læs specialet her


 

Bettina Trettin

At være patient i et udredningsforløb- en fænomenologisk-hermeneutisk undersøgelse
Nr. 250 / 2012 ISBN 978-87-92552-74-7. 74 sider.Læs specialet her


 

Mai Nanna Schønau

Hjerte rehabilitering og seksualitet -et systematisk litteraturstudie af hvilke interventioner der er evidens for at iværksætte, med henblik på at forbedre hjertepatienters sekstualitet i et rehabiliteringsforløb
Nr. 249 / 2012 ISBN 978-87-92552-71-6. 66 sider.Læs specialet her


 

Anette Arbjerg Wind

Udskrivelsen som en overraskelse -en kvalitativ undersøgelse af hvordan pårørende oplever udskrivelsen af den akut-og korttidsindlagte ældre medicinske patient
Nr. 248 / 2012 ISBN 978-87-92552-70-9. 70 sider.Læs specialet her


 

Katrine Haase

Rehabiliterende interventioner til patienter med Implementerbar Cardioverter Defibrillator (ICD)
Nr. 247 / 2012 ISBN 978-87-92552-69-3. 75 sider.Læs specialet her


 

Anna Kristine Waldemar Madsen

Interaktionsdetermineret retningsvalg: en undersøgelse af sociale processer relateret til recovery af svær psykisk sygdom
Nr. 246 / 2012 ISBN 978-87-92552-68-6 60 sider.Læs specialet her


 

Susanne Søndergaard Kappel

Sygeplejeintervention til præmature børn -en systematisk litteraturgennemgang af, hvilken evidens der er for at pleje udført ud fra NIDCAP sænker de præmature børns morbiditet og senfølger
Nr. 245 / 2012 ISBN 978-87-92552-67-9. 77 sider.Læs specialet her


 

Susan Michelsen

Kald og Sygepleje- en analyse af tekster gennem 90 år

Nr. 244 / 978-87-92552-60-0. 59 sider.Læs specialet her


 

Anja Duelund Torstved

Etniske minoriteters oplevelser af mødet med det somatiske hospital

Nr. 243 / 978-87-92552-61-7. 123 sider.Læs specialet her


 

Stine Askholm Rosenberg

"Jeg vil hellere leve, og så ikke have nogen strube"

Nr. 242 / 2011 ISBN 978-87-92552-58-7. 77 sider.Læs specialet her


 

Dorthe Mundbjerg Jensen

Compliance problemer hos mennesker med skizofreni

Nr. 241 / 2011 ISBN 978-87-97552-56-3. 63 sider.Læs specialet her


 

Sara Ravn Francis

En kvalitativ undersøgelse af hvilke sygeplejekompetencer det kræver at pleje unge med kræft belyst ud fra sygeplejerskers praksiserfaring

Nr. 240 / 2011 ISBN 978-87-92552-55-6. 68 sider.Læs specialet her


 

Vibeke Alstrup Kristensen

Italesættelsen af sygeplejen ved accelereredeforløb

Nr. 239/ 2011 ISBN 978-87-92552-54-9. 104 sider.Læs specialet her


 

Charlotte Hald Laursen

Kritisk diskursanalyse af konstruktionen af hjernedød og organdonation

Nr. 238/2011 ISBN 978-87-92552-52-5, 92 sider,læs specialet her


 

Lone Jørgensen

"Jeg følte mig ikke taget om". En kvalitativ undersøgelse af kvinders oplevelse af indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for brystkræft
Nr. 237/2011 ISBN 978-87-92552-51-8,læs specialet her


 

Clara Scherling Jørgensen

Accelererede patientforløb - er det for alle? En systematisk litteraturgennemgang af hvilken evidens der er for, om ældre og patienter med komorbiditet kan deltage i accelererede patientforløb

Nr. 236/2011 ISBN 978-87-92552-50-1,læs specialet her


 

Susanne Olesen

Relationens udfoldelse imellem en patient med colorectalcancer og tre sygeplejersker under et accelereret indlæggelsesforløb

Nr. 235 A/2011 ISBN 978-87-93117-28-0. 58 sider læs specialet her


 

Betina Brøgger Toft

Yngre bryskræftpatienters oplevelser af livet efter brystkræft. En kvalitativ metasyntese
Nr. 235/2011 ISBN 978-87-92552-47-1,læs specialet her


 

Sabine Skjold Korsholm Mathiesen

Et systematisk litteraturstudie af unge med kronisk sygdom og deres meninger om nødvendige tiltag i forhold til at fremme følelsen af at være normal
Nr. 234/2011 ISBN 978-87-92552-46-4,læs specialet her


 

Anette Bjerregaard Nielsen

En kvalitativ undersøgelse af voksne patienters oplevelse af transitionen fra intensivafdelingen til sengeafdelingen
Nr. 233/2011 ISBN 978-87-92552-45-7,læs specialet her


Rikke Madsen

Oplevelsen af at være pårørende til en dement ægtefælle eller forælder. Vejen gennem det ukendte.
Nr. 232/2011 ISBN 978-87-92552-44-0,læs specialet her


 

Anne Boier Sørensen

Sygeplejerskers oplevelser af sygepleje, når børn dør på intensiv børneafdeling
Nr. 231/2011 ISBN 978-87-92552-43-3,læs specialet her


 

Mette Geil Kollerup

Muligheder og begrænsninger i visitators vurdering af den skrøbelige ældres grundlæggende behov i relation til sygeplejens kundskabsmønstre
Nr. 230/2010 ISBN 978-87-92552-42-6 81 sider,læs specialet her


 

Trine Bernholdt Rasmussen

"At finde sin lillesti i det store morads". En kvalitativ undersøgelse af kliniske sygeplejespecialisters levede erfaringer med deres funktion i praksis.
Nr. 229 / 2010 ISBN 978-87-92552-59-4Læs specialet her


 

Ida Lunddahl Bager

I spændingsfeltet mellem værdier og traditioner. Indblik i tidligere sygeplejestuderendes oplevelser af at stoppe på uddannelsen
Nr. 228/2010 ISBN 978-87-92552-40-2Læs specialet her


 

Christina Frølund

Overflytning fra intensiv til sengeafdelingen - en kvalitativ undersøgelse af betydningsfulde forhold hos sygeplejerskerne
Nr. 227/2010 ISBN 978-87-92552-38-9Læs specialet her


 

Ingrid Villadsen Kristensen

Mellem krop og teknologi - en kvalitativ metasyntese omhandlende kronisk nyresyge patienters oplevelser ved at være afhængig af dialysebehandling
Nr. 226/2010 ISBN 978-87-92552-36-5, 85 sider,læs specialet her


 

Stine Thestrup Krag Kristensen


Evidensbaseret sygepleje til den inkontinente patient - et systematisk litteraturstudie om spørgeguides til plejevurdering af ældre urininkontinente patienter
Nr. 225/2010 ISBN 978-87-92552-35-0, 88 sider,læs specialet her


 

Isabell Friis Madsen

Børn i fedtefadet - en fænomenologisk undersøgelse af overvægtige børns oplevelser
Nr. 224/2010 ISBN 978-87-92552-30-3læs specialet her


 

Katrine Holm Nielsen

"Jeg ved jo ikke hvad jeg går ind til overhovedet" - en kvalitativ undersøgelse af sygeplejestuderendes forventninger til og oplevelser i deres første praktik
Nr. 223/2010. ISBN 978-87-92552-28-07læs specialet her


 

Gitte Susanne Rasmussen

Håndtering af dagliglivet med psoriasis: Betydende faktorer for identificering af patienters behov for struktureret patientsuddannelse
Nr. 222/2010. ISBN 978-87-92552-28-0læs specialet her


Anne Elisabeth Flensted

Konsultationssygepleje - et uopdyrket land. En empirisk undersøgelse af hvilket indhold og hvilke handlemåder, der kendetegner fem konsultationssygeplejerskers praksis
Nr. 221/2010. 64 sider. ISBN 978-87-92552-27-3Læs specialet her


 

Sarah Midtgård Grau

En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis
Nr. 220/2010. 80 sider. ISBN 978-87-92552-26-6.Læs specialet her


 

Eva Marie Høgh Poulsen

Pårørendes erfaringer, oplevelser og reaktioner i forbindelse med akut kritisk sygdom og indlæggelse af nær ven eller et familiemedlem i intensivafdelingen
Nr. 219/ 2009. 79 sider. ISBN 978-87-92552-25-9.Læs specialet her


 

Mai-Britt Hägi-Pedersen

"Vi lever jo med at de (alarmerne) er der". En kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv.
Nr. 218/2010. 79 s. ISBN 978-87-92552-24-2.Læs specialet her


 

Jane Lange Dalsgaard

Kvinders oplevelse af at leve med det kardiologiske syndrom X i hverdagen. En fænomenologisk interviewundersøgelse.
Nr. 217/2010. 72 sider. ISBN 978-87-92552-21-1.Læs specialet her


 

Helle Flodager
Når mødet med livet bliver et møde med døden. En begrebsanalyse af sorg i relation til perinatal spædbarnsdød.
Nr. 216/2009. 70 sider. ISBN 978-87-92552-17-4
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 


Trine Allerslev Horsbøl
Sygeplejeinterventionefter hoftealloplastik. En systematisk litteraturgennemgang af hvilke evidensbaserede, sygeplejefaglige, mekaniske interventioner, der postoperativt kan forebygge og behandle ødematøse underekstremiteter efter hoftealloplastik.
Nr. 215/2009. 80 sider. ISBN 978-87-92552-16-7
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Mette Strømfeldt Lind

Når sygeplejersken flytter ind. En kvalitativ interviewundersøgelse af forældre til teknologiafhængige børn, omhandlende forældrenes oplevelse af overgangen fra hospitalisering med deres teknologiafhængige barn til sygepleje i hjemmet i op til 24 timer i døgnet.

Nr. 214/2009. 86 sider. ISBN 978-87-92552-15-0
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 


Anja Betina Raahede Jørgensen

Livet er fedt - eller er det? En kvalitativ interviewundersøgelse af overvægtsopereredes oplevelse af livskvalitet henholdsvis før og efter operationen.
Nr. 213/2009. 63 sider. ISBN 978-87-92552-14-3
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Helle Hansen

Fedme - hvor fedt er det? En filosofisk-hermeneutisk inspireret undersøgelse af fedmebegrebet, fordomme og kulturelt konstruerede idealer.
Nr. 212/2009. 52 sider. ISBN 978-87-92552-13-6
Elektronisk udgivelse. Læs specialet her


 

Maiken Holm Kaldal

Evidensbaseret sygepleje. En deduktiv indholdsanalyse af evidensbaseret sygeplejes italesættelse i to sygeplejefaglige tidsskrifter med henblik på at anskueliggøre grundlaget for kliniske sygeplejerskers holdningsdannelse til begrebet.
Nr. 211/2009. 74 sider. ISBN 978-87-92552-12-9
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Catja Bigum Nielsen

Den primære sundhedssektor. Opgaveglidning og arbejdsopgaver - en nutidshistorisk analyse af artikler fra fagbladet Sygeplejersken
Nr. 210/2009. 59 sider. ISBN 978-87-92552-10-5
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Karen Tind Nielsen

Døden på Plejehjem. En Foucalult-inspireret undersøgelse af diskursen om døden og pleje af døende på danske plejehjem i dette årtusinde
Nr. 209/2009. 159 sider. ISBN 978-87-92552-09-9
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Linda Kathrine Friis

Plejehjemsbeboeres oplevelse af hverdagen. En kvalitativ metasyntese
Nr. 208/2009. 85 sider. ISBN 978-87-92552-07-5
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Hanna Guldager Permin

Introduktionsprogrammer til nyansatte sygeplejersker. En analyse med særlig fokus på magt.
Nr. 207/2009. 60 sider. ISBN 978-87-92552-06-8
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Lis Johansen

Fastholdelse af sygeplejersker på danske hospitaler. Kan tankegangen bag amerikanske magnethospitaler anvendes i en dansk sammenhæng?
Nr. 206/2009. 65 sider. ISBN 978-87-92552-05-1
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Camilla Askov Mousing

Hvordan oplever KOL-patienter, at deltagelse i patientuddannelse påvirker egenomsorgsevnen?
Nr. 205/2009. 82 sider. ISBN 978-87-92552-04-4
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Charlotte Persson

Børnepsykiatri og sygepleje - en historisk undersøgelse af perioden 1909-1976
Nr. 204/2009. 104 sider. ISBN 978-87-92552-03-7
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Christine Damsbo Jensen

Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT - et etnografisk feltstudie
Nr. 203/2009. 110 sider. ISBN 978-87-92552-02-0
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Anne-Katrine Mathiassen

Privathed på hospitalet. En kvalitativ undersøgelse af patienters og sygeplejerskers opfattelse af betydningen af patienters privathed på en hospitalsafdeling
Nr. 202/2009. 108 sider. ISBN 978-87-92261-99-1
Elektronisk udgivelse. Læs specialet her


 

Lena Skov Ankersen

Det er ikke hyggeligt længere... Et kvalitativt studie om appetitløshed hos uhelbredeligt syge kræftpatienter, og hvordan det påvirker hverdagslivet for dem selv og deres ægtefæller
Nr. 201/2009. 115 sider. ISBN 978-87-92261-98-4
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Helle Fyhn

NIV-patientens oplevelser i relation til delirium og de miljømæssige stressfaktorer; mangel på søvn, støj og isolation
Nr. 200/2009. 101 sider. ISBN978-87-92261-97-7
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Maria Haahr Uhd

Den ældre medicinske patients overgang fra hospital til eget hjem
Et indblik i patienters oplevelser
Nr. 199/2009. 83 sider. ISBN978-87-92261-95-3
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Margit Schmykker

Hjertesvigt og hverdagsliv
Et studie af fire ældre mænds oplevelse af at få en hjertesygdom, at blive syg og leve med kronisk hjertesvigt
Nr. 198/2009. 100 sider. ISBN 978-87-92261-85-4
Elektronisk udgivelse. Læs specialet her


 

Louise Muxoll Grønhaug

Sygeplejestuderendes interaktionelle selvstændiggørelse i en studieenhed - på godt og ondt
Nr. 197/2009. 101 sider + bilag. ISBN978-87-92261-54-0
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Janni Lisander Larsen

Man kan jo ikke undgå livet!
En fænomenologisk hermeneutisk undersøgelse af patienters eksistentielle vilkår med sygdommen systemisk lupus erythematosus
Nr. 196/2009. 92 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-40-3
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Carsten Juul Jensen

Hvorfor tror vi der er så meget forskel på kvindelige og mandlige sygeplejerskers praktiske handlinger? - et opgør med denne tænkning
Nr. 195/2009. 97 sider + bilag. ISBN978-87-92261-94-6
Elektronisk udgivelse. Læs specialet her


 

Ida Elisabeth Højskov

Sygeplejerskens fortælling om patienten til kolleger. Fra indlæggelsessamtale til sygeplejedokumentation
Nr. 194/2009. 82 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-84-7
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Marie Louise Ladefoged

Patientforsinkelse/patient delay
Litteraturgennemgang og spørgeskema undersøgelse af patienter, der er indlagt til observation for AMI og Angina pectoris
Nr. 193/2009. 84 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-83-0
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Lise Koefoed

Sygeplejestuderendes positioneringer mellem akademisering og erhvervsudøvelse, selvstændiggørelse og dominans
En sociologisk undersøgelse af sygeplejestuderendes bacheloropgaver

Nr. 192/2009. 88 sider. ISBN978-87-92261-77-9
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Malene Østergaard Terp

Et liv med indre stemmer
- at være ikke-normal i det normale og normal i det ikke-normale
Nr. 191/2009. 100 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-75-5
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Kirsten Ravn Nielsen

"Visse ting skal man ikke med sin forstand finde ud af, men med sit liv finde ind til"
En filosofisk-hermeutisk belysning af kundskabsgrundlaget i sygeplejerskeuddannelsen og om æstetisk bevidsthed som omsorgens forudsætning
Nr. 190/2009. 102 sider. ISBN 978-87-92261-70-0
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Lone Birgitte Skov Jensen

Det relationelle møde mellem patient og sygeplejestuderende i medicinsk afdeling
Nr. 189/2009. 88 sider + bilag. ISBN 978-87-92661-69-4
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Pia Pedersen

Vilkår for hjemmesygeplejepraksis
En undersøgelse af hjemmesygeplejerskens oplevelse af de vilkår hun arbejder under og hvilken betydning de har for hendes praksis
Nr. 188/2009. 57 sider + bilag. ISBN987-87-92261-67-0
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Carsten Michel Pedersen

Den kolde postoperative patient set i en klinisk, biomedicinsk og oplevelsesmæssig kontekst
Nr. 187/2009. 87 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-66-3
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Charlotte Fabricius Kragh

Sygeplejestuderendes livserfaringer i mødet med den teoretiske og kliniske undervisning;hellere hænderne i faget end hovedet i bøgerne
En undersøgelse af sygeplejestuderendes professionsidentitet i et livshistorisk perspektiv

Nr. 186/2009. 98 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-64-9
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Birgit Refsgaard Iversen

En kvalitativ metasyntese om uhelbredelige lungekræftpatienters emotionelle oplevelser ved at have sygdommen
Nr. 185/2009. 71 sider + bilag. ISBN978-87-92261-63-2
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Gitte Mikkelsen

Familiecentreret sygepleje i pædiatrien - en begrebsanalyse
Nr. 184/2009. 68 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-61-8

Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Sytter Christiansen

Oplevelsen af dyspnø hos patienter med COPD: En følelsesmæssig spændetrøje på kanten af livet
Nr. 183/2009. 66 sider + bilag. ISBN978-87-92261-60-1
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Ingrid Charlotte Andersen

Patienters oplevelser af deres recovery efter et myokardieinfarkt:en kvalitativ metasyntese
Nr. 182/2009. 68 sider. ISBN 978-87-92261-59-5
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Annette Zøylner

Tarmkræftpatienters behov for rehabilitering
Et systematisk litteraturstudie af betydningsfulde faktorer
Nr. 181/2009. 70 sider + bilag. ISBN978-87-92261-57-1
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Heidi Brønnum-Jacobsen

Den vågne patient på intensiv
En kvalitativ undersøgelse af kommunikation mellem sygeplejersken og den vågne intuberede patient på et intensivt afsnit
Nr. 180/2009. 90 sider + bilag. ISBN978-87-92261-56-4
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Jannie Christina Frølund

Dyspnø hos uhelbredeligt syge og døende kræftpatienter
En systematisk litteraturgennemgang af hvilken evidens, der er for lindring af dyspnø hos uhelbredeligt syge og døende kræftpatienter
Nr. 179/2009. 75 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-53-3
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Ole Abildgaard Hansen

Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og inrterventioner for klinisk praksis. - gør hun en forskel?
Nr. 178/2009. 60 sider + bilag. ISBN 987-87-92261-52-6
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Annette Sommer

En kvalitativ metasyntese af patíentoplevelser i forbindelse med indlæggelse på ITA
Nr. 177/2009. 70 sider. ISBN 978-87-92261-50-2
Elektronisk udgave.Læs specialet her


 

Ellen Boldrup Tingleff

En kvalitativ undersøgelse af nyuddannede sygeplejerskers oplevelser af overgangen fra studerende til nyuddannet i psykiatrien
Nr. 176/2009. 66 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-49-6
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Anne Charlotte Overgaard Hjorth

Sårbarhedens etik
En undersøgelse af fænomenologiens betydning for sygeplejen
Nr. 175/2009. 168 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-48-9
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Tanja Chræmmer Mortensen

Klokken slår, tiden går
En hermeneutisk-fænomenologsik undersøgelse af den indlagte patients oplevelser af tiden under indlæggelse
Nr. 174/2008. 61 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-45-8
Elektronisk udgave. Læs specialet her


 

Camilla Blach Rossen

"Jeg var i menneskehænder ..."
En undersøgelse af depressive menneskers oplevelse af transitionen fra indlæggelse på psykiatrisk hospital til det at være hjemme
Nr. 173/2008. 69 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-44-1
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Lea Ladegaard

Sygeplejerskernes oplevelse af stress og udbrændthed
En kvalitativ metasyntese af hvordan oplevelsen af stress og udbrændthed påvirker sygeplejerskerne

Nr. 172/2008. 59 sider + bilag. ISBN 978-87-62261-42-7
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Lotte Abildgren Schultz

"Nogen af os er der jo"
En undersøgelse af den psykosociale pleje i mødet mellem den vågne intuberede patient og intentivsygeplejersken

Nr. 171/2008. 77 sider + bilag. ISBN 978-87-62261-43-4
Elektronisk udgivelse. Læs specialet her


 

Malene Svenningsen Missel

Patienters oplevelser af og erfaringer med at leve med uhelbredelig esophaguscancer
En fænomenologisk hermeneutisk fortolkning af patientfortællinger
Nr. 170/2008. 65 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-41-0
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Annemarie Ginnerup Toubøl

At være en del af et fællesskab
En undersøgelse af patienters oplevelse af medpatienters betydning under indlæggelse i Joint Care forløb
Nr. 169/2008. 87 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-39-7
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Charlotte Michala Eckhardt

En eksplorerende vandring i litteraturen
Et bidrag til forståelse af det at være hjemløs ved en undersøgelse ud fra hjemløses udsagn via videnskabelig litteratur
Nr. 168/2008. 80 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-38-0
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Kirsten Østergaard Nielsen

Tid - som forestilling i samfund og sygepleje
eller "Fortællingen om hvordan den moderne sygepleje kom i lommen på tiden"
Nr. 167/2008. 128 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-35-9
Elektronisk udgivelse. Læs specialet her


 

Jane Færch

Patientdeltagelse i sygeplejefaglig kontekst
En litteraturbaseret afdækning af hvordan patientdeltagelse kan forstås og udmøntes i en sygeplejefaglig kontekst samt hvilke implikationer patientdeltagelse kan have for klinisk sygeplejepraksis
Nr. 166/2008. 88 sider + bilag. ISBN 987-87-92261-34-2
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Birthe Laursen

Empati i sygeplejen
En begrebsanalyse af empatibegrebets aktuelle betydning og anvendelighed i sygeplejen
Nr. 165/2008. 77 sider. ISBN 987-87-92261-32-8
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Rannveig Guðnadóttir

Et godt liv for svage ældre i den sidste tid på plejehjem
En kvalitativ interviewundersøgelse om svage ældres individuelle behov og ønsker til pleje og omsorg på plejehjem fra pårørendes perspektiv
Nr. 164/2008. 104 sider. ISBN 987-87-92261-31-1
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Chanett Babette Simonsen

Grib livet - nye muligheder og nye veje
Et interventionsstudie bygget på metoden Guidet Egen-Beslutning
Nr. 163/2008. 101 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-30-4
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Christina Riis

En kvalitativ interviewundersøgelse af døende hospice patienters oplevelser, ønsker og forventning i relation til deres religiøse behov
Nr. 162/2008. 84 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-29-8
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Lis Mortensen

"Men jeg håber da, at jeg er sygeplejerske om fem år ..."
En kvalitativ undersøgelse af unge, nyuddannede professionsbachelorers forventninger til og oplevelse af arbejdet som sygeplejerske
Nr. 161/2008. 104 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-28-1
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Karin Bundgaard Mikkelsen

Kort men godt!
- om omsorg på et højteknologisk korttidsafsnit

Nr. 160/2008. 87 sider + bilag. ISBN978-87-92261-26-7
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Anne-Grete Knudsen

Meningsfuld undervisning i den teoretiske del af sygeplejerskeuddannelsen
En kvalitativ undersøgelse af den gode undervisning i klasseværelset
Nr. 159/2008. 90 sider + bilag. ISBN978-87-92261-25-0
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Rikke Rishøj Mølgaard

I andres magt
En kvalitativ interview undersøgelse af intensive patienters oplevelse af indlæggelse på intensivt afsnit
Nr. 158/2008. 66 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-24-3
Elektronisk udgivelse. Læs specialet her


 

Charlotte Thaarup Andersen

Et særligt blik på sygeplejefaglig ledelse og sygeplejefaglig vejledning
En Foucault-inspireret undersøgelse af magtrelationer i 1990'ernes sygeplejefaglige ledelsesdiskurs og sygeplejefaglige vejledningsdiskurs
Nr. 157/2008. 103 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-22-9
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Lisbet Bøllingtoft

Den psykiatriske sygeplejerskes forståelse af mødet med familien til voksne som lider af skizofreni
En kvalitativ interviewundersøgelse
N
r. 156/2008. 98 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-21-2
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Karin Kjærgaard Bonde

Når det private bliver offentligt...
Et kvalitativt eksplorerende studie af patienters oplevelser af hjælp vedrørende udskillelse af afføring
Nr. 155/2008. 78 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-20-5
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Erna Andersen Leth

Forventningssamtalens betydning for social- og sundhedsassistentelevens læring i somatisk praktik
En empirisk undersøgelse af forventningssamtalens form, indhold og udbytte
Nr. 154/2008. 90 sider + bilag. ISBN978-87-92261-19-9
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Jette Schilling Larsen

Når amning ikke lykkes
En kvalitativ interviewundersøgelse af mødres oplevelser efter de har opgivet at amme
Nr. 153/2008. 89 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-15-1
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Margit Roos

Empowerment i diabetesomsorgen. Hvad og hvordan?
En litterær undersøgelse af, hvordan man kan forstå sygeplejerskens muligheder for at medvirke til integration af en transaktionelt funderet empowerment ideologi i diabetesomsorgen som alternativ til en interaktionelt funderet praksis for undervisning og samarbejde
Nr. 152/2008. 99 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-11-3
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Lotte Svendsen

Sygeplejerskers indtræden i private hjem i anden halvdel af 1800 tallet
Nr. 151a/2007. 87 sider.
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Lene Søndergaard Larsen

Patient-patient relationen
Patienters oplevelser med medpatienter under indlæggelse på en medicinsk afdeling

Nr. 151/2007. 89 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-10-6
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Lene Bastrup Jørgensen

At være i åndenød er at fungere i åndenød
Et pilotprojekt i brug af video til undersøgelse af indlagte KOL-patienters oplevelse af åndenød under kropspleje
Nr. 150/2007. 96 sider+ bilag. ISBN 978-87-92261-09-0
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Tina Wang Vedelø

Konceptet "Patienttilpasset hjælp til kropspleje" - kan det ændre patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje?
En grounded theory undersøgelse af hospitalsindlagte patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
Nr. 149/2007. 88 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-02-1
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Karen Holst Lisby

Florence Nightingale
En historisk undersøgelse af to fortolkningers betydning for opfattelse og brug af udvalgt områder i Florence Nightingales sygeplejefilosofi
Nr. 148/2007. 85 sider. ISBN 978-87-91756-99-3


 

Pia Lysdal Veje

Nedre toilette i et livsfilosofisk perspektiv
En kvalitativ undersøgelse af indlagte patienters oplevelser ved at få udført nedre toilette
Nr. 147/2007. 104 sider. ISBN 978-87-91756-98-6


 

Helle Barbesgaard

Omsorg eller biosygepleje?
Med vægt på helbredende aspekter ved omsorg belyst via Nightingale og Watson

Nr. 146/2007. 110 sider. ISBN 978-87-91756-97-9


 

Marianne Husted

Når usårligheden bryder
En undersøgelse af midaldrende danske kvinders oplevelse af livskvalitet efter at være erklæret sygdomsfri for brystkræft
Nr. 145/2007. 107 sider. ISBN 978-87-91756-96-2


 

Charlotte Kristensen

Kundskabssyn og læringsfællesskaber i klinisk undervisning
Nr. 144/2007. 57 sider. ISBN 978-87-91756-95-5


 

Dorthe Boe Danbjørg

Kundskabsformer i klinisk sygeplejepraksis
En undersøgelse af hvilke kundskabsformer den færdiguddannede professionsbachelor anvender i klinisk sygeplejepraksis
Nr. 143/2007. 119 sider. ISBN 978-87-91756-93-1


 

Ben Farid Røjgård Nielsen

Patienter med minoritetsetnisk baggrund i det danske sundhedsvæsen
En fænomenologisk undersøgelse af sygeplejerskers oplevelse af mødet med minoritetsetniske patienter på en dansk hospitalsafdeling
Nr. 142/2007. 93 sider. ISBN 978-87-91756-92-4
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDFformat.ISBN 978-87-92261-33-5


 

Susanne Jønsson

Er kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet et udtryk for en fragmentering af patientsituationen?
En kritisk teoretisk undersøgelse af afsættet for kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet og dette afsæts betydning i forhold til en fragmentering eller helhedstænkning i patientsituationen
Nr. 141/2007. 82 sider. ISBN978-87-91756-90-0


 

Helen Frost

Sygeplejerskers tale om deres sygepleje i den primære sundhedssektor
Anskueliggjort ved hjælp af eksemplariske beskrivelser i en kontekst der hedder færre sygeplejersker ansættes
Nr. 140/2007. 78 sider. ISBN 978-87-91756-89-4


 

Anita Lunde

Akupunktur som kvalmelindrende metode i sygeplejen
- undersøgt i en MTV-ramme til den gynækologiske og obstetriske patient
Nr. 139/2007. 92 sider. ISBN 978-87-91756-86-3


 

Tanja Le Grønberg

Medmenneskelig omsorg i sygeplejen
En filosofisk hermeneutisk fortolkning af, hvordan ledelse og kultur har betydning for værdiers praktiske udmøntning i sygepleje
n
Nr. 138/2007. 92 sider. ISBN 978-87-97156-85-6


 

Frederik Alkier Gildberg

Psykiatrisk sygepleje
Om tillidsskabende og terapeutisk anvendelse af personlige egenskaber
Nr. 137/2007. 100 sider. ISBN 978-87-91756-84-9


 

Anni Nørregaard Hansen

Den livshistoriske fortælling - vejen til ny indsigt
Et kvalitativt studie af intensive patienters erindringer anvendt som forståelsesgrundlag og udviklingspotentiale i sygeplejen
Nr. 136/2007. 95 sider. ISBN978-87-91756-83-2


 

Randi Dahl Kristensen

Pårørendes rolle i et sygdomsforløb med lungekræft - de pårørendes perspektiv
Nr. 135/2007. 88 sider. ISBN 978-87-91756-82-5


 

Rikke Jørgensen

"En ny begyndelse med skizofreni"
Et interventionsstudie bygget på metoden Guidet Egen-Beslutning
Nr. 134/2007. 89 sider. ISBN 978-87-91756-81-8


 

Lea Deichmann Nielsen

Kliniske sygeplejerskers opfattelse af barrierer og fremmende faktorer for anvendelse af forskningsresultater i praksis
En litteraturgennemgang og en pilotstudie testning af "The Barriers to Research Utilization Scale" som en spørgeskema undersøgelse blandt et sample af kliniske sygeplejersker
Nr. 133/2007. 135 sider. ISBN 978-87-91756-80-1


 

Anette Have

Patienterogsygeplejerskeridethofteaccelereredepatientforløb
Nr. 132/2007. 83 sider. ISBN 978-87-91756-79-5
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDFformat.77 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-80-9


 

Connie Berthelsen

Sygeplejerskens oplevede betydning af ytringsfriheden
En fænomenologisk undersøgelse af sygeplejerskers ytringsfrihed i et sundhedsjuridisk- og politisk dannelses perspektiv i forhold til konkret sygeplejepraksis
Nr. 131/2007. 100 sider. ISBN 978-87-97156-78-8


 

Pia Runge Mahler

"Nærvær i samtalen". Sygeplejerskens møde med en døende i et sygehusvæsen
En kvalitativ undersøgelse af, hvordan sygeplejersken oplever, forholder sig til og varetager sygeplejen af døende
Nr. 130/2007. 100 sider. ISBN 978-87-91756-77-1


 

Jens Peter Hansen

Skizofreni og relationer
En grounded theory undersøgelse af sygeplejerske-patient forholdets betydning for patientens udvikling
Nr. 129/2007. 95 sider. ISBN 978-87-91756-75-7 


 

Gitte Bekker

Virginia Henderson og begrebet grundlæggende sygepleje i en dansk sygeplejekontekst
Nr. 128/2007. 103 sider. ISBN 978-87-91756-73-3


 

Marianne Nybro Grum

Sygeplejerskers samarbejde med ældre patienter i genoptræningsforløb efter hoftebrud
En litteraturbaseret udredning af begrebet samarbejde og undersøgelse af Guidet Egen-Beslutning
som samarbejdsmetode
Nr. 127/2007. 88 sider. ISBN 978-87-91756-72-6


 

Helle Enggaard Pedersen

Sygeplejerskers samspil med patienter under hjerterehabilitering
En grounded theory inspireret undersøgelse
Nr. 126/2007. 89 sider. ISBN 978-87-91756-71-9


 

Gitte Sylvester Jensen

Velværeoplevelser hos motionerende kræftpatienter med træthed
En kvalitativ undersøgelse af hvilken betydning det har for kræftpatienter, at dyrke motion i sygdoms- og behandlingsforløbet
Nr. 125/2007. 87 sider. ISBN 978-87-91756-70-2


 

Bente Malig Larsen

Hvordan slås tonen an?
Værdier og holdninger i forhold til overvægt og fedme - eksemplificeret med udvalgte billeder fra Hjerteforeningens materialer
Nr. 124/2007. 82 sider. ISBN 978-87-91756-69-6Læs specialet her


 

Janne Weis

Familiecentreret pleje i en højintensiv neonatalafdeling
Udvikling af en metode til at styrke samarbejdet mellem forældre til for tidligt fødte børn og professionelle
Nr. 123/2007. 114 sider. ISBN 978-87-91756-68-9
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDFformat.93 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-76-2


 

Gitte Reventlov Husted

Deponeret ansvar for livet med diabetes
Teorigenererende studie af muligheder og barrierer for problemløsning i relationen mellem unge med vedvarende dårligt reguleret type 1 diabetes og en diabetessygeplejerske i pædiatrisk ambulatorium
Nr. 122/2006. 100 sider. ISBN 978-87-91756-64-1
Læs specialet her 89 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-03-8


 

Birgith Kjærgaard

Holdningsdannelse i intensiv sygepleje - en analyse af faktorer, der leder til at teknisk kunnen får højeste prioritet
Nr. 121/2006. 115 sider. ISBN 978-87-91756-63-4


 

Gitte Henriksen

Hvordan italesættes sygeplejerskeuddannelsen og sygeplejefaget i DR-dokumentars udsendelser "Hvide verden"?
Nr. 120/2006. 84 sider. ISBN 978-87-91756-62-7


 

Randi Bligaard Madsen

Læring i kliniske studier i sygepleje
En empirisk undersøgelse af sygeplejestuderendes, sygeplejerskers og kliniske vejlederes oplevelser og erfaring med læring i kliniske studier i sygepleje samt hvilke aspekter der tillægges betydning i læreprocessen
Nr. 119/2006. 85 sider. ISBN 978-87-91756-61-0
Tryk her for at læse elektronisk udgave i PDFformat.80 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-73-1


 

Annette Ponikowski

Ungesygeplejestuderendes refleksioner ovre professionsbacheloruddannelsen
En empirisk undersøgelse over hvilke refleksioner unge sygeplejestuderendes midtvejs i uddannelsen gør sig om at vælge - og om at være i professionsbacheloruddannelsen til sygeplejerske, set i et ungdomskulturelt, et pædagogisk og et sygeplejefagligt perspektiv
Nr. 118/2006. 90 sider. ISBN 978-87-91756-58-0


 

Anna-Louise Knoth Sollann Sørensen

Disciplinering under vejledningssamtaler
En undersøgelse af disciplinering af sygeplejestuderende under vejledningssamtaler på basis af Foucaults magtbegreber
Nr. 117/2006. 84 sider. ISBN 978-87-91756-56-6


 

Anne-Marie Rømer

Støtte til den palliative patient indlagt på hospital
Et teorigenererende studie af udviklingspotentialet i sygeplejerskens evne til at indgå i relationen og støtte til patienten til at leve med uhelbredelig kræft
Nr. 116/2006. 82 sider. ISBN 978-87-91756-53-5


 

Charlotte Henriette Permin

De alternative sygeplejersker
Et sociologisk studie af sygeplejerskers stigende interesse for videreuddannelse og virke inden for det alternative behandlingsområde

Nr. 115/2006. 102 sider. ISBN 978-87-91756-51-1


 

Jeanette Rasmussen

Udskrivningssamtaler
En hjælp til sundhedsfremme i overgangen fra indlæggelse til livet efter coronar-bypass-operation?
Nr. 114/2006. 104 sider. ISBN 978-87-91756-50-4
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format. 79 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-14-4


 

Dorte Ørum

Sygeplejersken i det tværfaglige psykiatriske team
Nr. 113/2006. 92 sider. ISBN 978-87-91756-48-1


 

Esta Larsen í Djónastovu

Implementering af dokumentationssystem i klinisk sygeplejepraksis
Nr. 112/2006. 131 sider. ISBN 978-87-91756-47-4
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format. 131 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-93-9


 

Jette Westenholz Jørgensen

Internationalisering i sygeplejerskeuddannelsen
En kvalitativ undersøgelse af sygeplejestuderendes oplevelser og erfaringer i forbindelse med internationale udvekslingsstudier
Nr. 111/2006. 91 sider. ISBN 978-87-91756-45-0


 

Birgit O. Brockhattingen

Vilkår for omsorg for svage gamle mennesker
En undersøgelse af ændringer i vilkår for omsorg for svage gamle mennesker i et historisk perspektiv

Nr. 110/2006. 86 sider. ISBN 978-87-91756-42-9


 

Rikke Mousten

Et oplæringsprogram for sygeplejersker i lyset af Carpers kundskabsteori
Nr. 109/2006. 82 sider. ISBN 978-87-91756-40-5


 

Ann Natorp Tobiesen

Medarbejder udviklingssamtaler - Vi fik en god snak!
En hermeneutisk analyse af sygeplejerskers oplevelse af udviklingssamtaler som middel til faglig udvikling
Nr. 108/2006. 88 sider. ISBN 978-87-91756-39-9


 

Anita Lyngsø

Nystartede sygeplejestuderendes forestillinger om god sygepleje og den gode sygeplejerskes evner
-og om hvorvidt disse imødekommes i deres undervisning
Nr. 107/2006. 75 sider. ISBN 978-87-91756-37-5


 

Hanne Jakobsen

Den særlige omsorgsdimention - muligheder og begrænsninger ved ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund i psykiatrien
Nr. 106/2006. 89 sider. ISBN 978-87-91756-36-8


 

Susanne Christensen

Omsorgens og teknologiens betydning i intensiv sygepleje i dag
Nr. 105/2006. 98 sider. ISBN 978-87-91756-35-1
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format.79 sider + bilag. ISBN978-87-92261-74-8


 

Pia Ohmsen

Undervisning af unge med type 1 diabetes
Didaktiske overvejelser
Nr. 104/2006. 89 sider. ISBN 978-87-91756-34-4
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format.84 sider + bilag. ISBN978-87-92261-86-1


 

Monica Milter Ehlers Pedersen

Fingerfærdighed, teoretisk viden og praktisk erfaring
En kvalitativ interviewundersøgelse af nyuddannede professionsbachelorers oplevelser af at arbejde med instrumentel sygepleje på kirurgisk gastroenterologiske afdelinger
Nr. 103/2006. 74 sider. ISBN 978-87-91756-33-7


 

Susan Larsen

Stands-Interesser
En undersøgelse af læserbreve trykt i Tidsskrift for Sygepleje 1901-1930
Nr. 102/2006. 109 sider. ISBN 978-87-91756-32-0


 

Brith Alleslev

Tvang som en del af omsorgen i psykiatrien
En undersøgelse af de psykiatriske sygeplejerskers oplevelser med anvendelsen af tvang
Nr. 101/2006. 93 sider. ISBN 978-87-91756-28-3


 

Charlotte Gjørup Ege

Når hastigheden i sygeplejen tager farven af livet
En kvalitativ interviewundersøgelse af hvad geriatriske patienter finder betydningsfyldt under deres indlæggelse på geriatrisk afdeling
Nr. 100/2006. 89 sider. ISBN 978-87-91756-24-5


 

Else Møller

Læring i praksis. Klinisk vejlederes perspektiv
Nr. 99/2006. 86 sider. ISBN 978-87-91756-27-6


 

Karin Fenger Ellekrog

At være pårørende i intensiv afdeling
En kvalitativ undersøgelse af pårørendes oplevelser af plejen og omsorgen i intensiv afdeling
Nr. 98/2006. 89 sider. ISBN 978-87-91756-25-2
Tryk her for læsning i elektronisk udgave i PDFformat.81 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-82-3


 

Hanne Brøchner Holm

Dialog og kritisk refleksion
Et læringsperspektiv i sygeplejerskeuddannelsen
Nr. 97/2006. 87 sider. ISBN 978-87-91756-22-1


 

Pia Koustrup

At huske med hjertet
En analyse af én af dansk sygeplejes pionerer - Cornelia Petersens arbejde for tilrettelæggelse af en formaliseret 3-årig sygeplejerskeuddannelse på Århus Kommunehospital i perioden 1919-1947

Nr. 96/2006. 105 sider. ISBN 978-87-91756-21-4


 

Lisbeth Sølver

Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem 1947
En sygeplejefaglig begivenhed i et social- og sundhedspolitisk perspektiv 1932-1951
Nr. 95/2005. 81 sider. ISBN 978-87-91756-18-4


 

Jette Lauritzen

Kvinden, diakonissen og sygeplejersken i Den danske Diakonissestiftelses etableringsfase 1863-1873
Nr. 94/2005. 99 sider. ISBN 978-87-91756-17-7


 

Anita Haahr Aarup

At generobre livet
En undersøgelse af den parkinsonramtes oplevelse af livet efter STN-operation
Nr. 93/2005. 112 sider. ISBN 978-87-91756-16-0


 

Anne Sophie Ågård

Sygeplejersken som ledvogter på stuen i intensivafdeling
Om lederskab i intensivsygeplejerskers samspil med pårørende
Nr. 92/2005. 104 sider. ISBN 978-87-91756-15-3
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF-format.99 sider + bilag. ISBN987-87-92261-06-9


 

Kirsten Scherrebeck

Overgange til et forandret liv
En undersøgelse af mundhulekræftopererede patienters oplevelser i forbindelse med at komme hjem fra hospitalet efter operation og leve med følgerne af deres sygdom og behandling
Nr. 91/2005. 79 sider. ISBN 978-87-91756-14-6


 

Marie Toftdahl Sørensen

At få lov til at gå med det religiøse i hovedet
Religiøse sindslidendes oplevelser under indlæggelse
Nr. 90/2005. 80 sider. ISBN 978-87-91756-06-1


 

Susanne Gröntved

Nye sygeplejerskers parathed til at anvende forskningsarbejder i relation til den evidensbaserede sygepleje - belyst ud fra deres bachelorprojekter
Nr. 89/2005. 107 sider. ISBN 978-87-91756-05-4


 

Astrid Lauberg Bugge

Pårørendes tilstedeværelse under traumebehandling - en udfordring i sygeplejen
Nr. 88/2005. 92 sider. ISBN 978-87-91756-04-7
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format.90 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-88-5


 

Birgitte Sørensen

Sovet godt?
Ældre patienters oplevelser og erfaringer med at sove under indlæggelse på medicinsk afdeling
Nr. 87/2005. 93 sider. ISBN 978-87-91756-03-0


 

Karin Hallum

Ammevejledning med fokus på mål, behov og selvtillid
En kvalitativ interviewundersøgelse af mødres forestillinger om det at amme, når de føder for tidligt samt deres oplevelse omkring ammevejledningen på neoantalafdelingen
Nr. 86/2005. 94 sider. ISBN 978-87-91756-02-3


 

Mariane Bové-Christensen

Vejledning af forældre til det lille barn med spiseproblemer
En analyse af den viden og forståelse, der bør ligge til grund for sygeplejerskens vejledning af forældrene til et lille barn med samspilsrelaterede spiseproblemer
Nr. 85/2005. 81 sider. ISBN 978-87-91756-00-9


 

Iben Bøgh Bahnsen

Medindlagte fædres og sygeplejerskers oplevelser og refleksioner over spædbarnsfaderskab på et neonatalafsnit
- en kvalitativ undersøgelse heraf
Nr. 84/2005. 106 sider. ISBN 87-91273-99-4


 

Bente Helen Thorsen

De egnede
Uddannelses- og dannelsestænkning fra 1926-1956s betydning for indholdet i sygeplejens fagidentitet

Nr. 83/2005. 91 sider. ISBN 87-91273-98-6


 

Cathrine Sand Nielsen

Læreprocesser hos patienter med kognitive gener efter lettere hovedtraume
Et patientperspektiv i udvikling af principper for patientundervisning

Nr. 82/2005. 100 sider. ISBN 87-91273-97-8


 

Anni Kaae Pedersen

Hvordan oplever patienter mad, måltid og appetit i forbindelse med sygdom og indlæggelse?
En narratologisk analyse af fire patienters oplevelse af mad, måltid og appetit i forbindelse med sygdom og indlæggelse

Nr. 81/2005. 64 sider. ISBN 87-91273-95-1


 

Jette Møller Madsen

Kald og sygepleje
En Foucault inspireret diskursanalyse af den aktuelle relation mellem kald og sygepleje anno 2001

Nr. 80/2005. 112 sider. ISBN 87-91273-94-3


 

Lone Bülow Friis

Kompetenceudvikling i sygeplejepraksis
En belysning af intentioner og innovationer i forhold til kompetenceudvikling set ud fra tre forskellige hospitalers strategier for kompetenceudvikling

Nr. 79/2005. 77 sider. ISBN 87-91273-93-5


 

Inger Yde

At være mor og far i en intensiv afdeling
En kvalitativ interviewundersøgelse af forældres oplevelse af at være mor og far til et barn, der er indlagt i intensiv afdeling efter en hjerteoperation

Nr. 78/2005. 84 sider. ISBN 87-91273-92-7


 

Malene Marianne Elrond

Sygeplejerskers diskurs om pleje af og omsorg for det uhelbredeligt syge og døende menneske
Nr. 77/2005. 88 sider. ISBN 87-91273-91-9


 

Winnie Høgsaa

Sygeplejerskeuniformens plads i den danske sygeplejes historie i perioden 1908-1969
Nr. 76/2005. 94 sider. ISBN 87-91273-89-7


 

Anne-Mette Graubæk

Den syge krops æstetik
En undersøgelse af kronisk syges opfattelser af vedvarende kropslige forandringer og deres strategier til at magte vedvarende forandringer samt udledning af et domæne i sygeplejen knyttet til forandringsarbejde

Nr. 75/2005. 88 sider. ISBN 87-91273-88-9


 

Ann Jorry Liljegren

Der kommunikeres og informeres, men er der forståelse?
Belyst ved en kvalitativ undersøgelse af patienter, der har været indlagt til en hjerteoperation

Nr. 74/2005. 80 sider. ISBN 87-91273-87-0


 

Anette Højer Mikkelsen

At tage livet i egen hånd
En kvalitativ undersøgelse af livsmodets udtryk og betydning i forbindelse med alvorlig sygdom

Nr. 73/2005. 90 sider. ISBN 87-91273-86-2


 

Birgit Kofoed Lynggaard

Sygeplejerskeuddannelsen i skæringspunktet mellem tradition og fornyelse
En analyse af uddannelsesdebatten i dansk sygepleje i perioden 1990-2001 med det formål at afdække diskussionen om at gå fra en praktisk uddannelse over et teoretisk studium og udenlandsk bachelorniveau til en positionering af uddannelsen som professionsbachelor med mulighed for akademisk overbygning

Nr. 72/2004. 290 sider. ISBN 87-91273-85-4


 

Bonnie Gudbergsen

Klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen
En kvalitativ undersøgelse af kliniske vejlederes handlinger og forståelser

Nr. 71/2004. 81 sider. ISBN 87-91273-84-6


 

Helene Jespersen

Sygepleje og EPJ
Nr. 70/2004. 96 sider. ISBN 87-91273-83-8


 

Diana Schack Thoft

Håbet set ud fra døendes og pårørendes synsvinkel
Nr. 69/2004. 97 sider. ISBN 87-91273-81-1


 

Lene Lerbech Sørensen

Elastikken syg-rask. Et forældreperspektiv på anorexia nervosa og indlæggelse
Nr. 68/2004. 82 sider. ISBN 87-91273-80-3


 

Helle Rose Linderoth

Pårørende i relation til sygeplejepraksis. Et deltager eller tilskuerperspektiv?
Nr. 67/2004. 108 sider. ISBN 87-91273-78-1Læs specialet her


 

Inger Minnasdatter Knudsen

Vådkolloid: nostalgi eller ideologi? En læsning af gamle fotografier og tekster fra Bispebjerg Hospitals fortid
- en analyse af historiske fotografier og tekster om sygepleje på Bispebjerg Hospital i årene 1913-1933

Nr. 66/2004. 113 sider. ISBN 87-91273-77-3


 

Pia Dreyer

Livet med respirator
En undersøgelse af hjemmerespiratorpatienters liv via livshistorie som fortælling analyseret ud fra Ricoeurs fortolkningsteori

Nr. 65/2004. 99 sider. ISBN 87-91273-76-5
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format.79 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-07-6


 

Annette Rasmussen

HIV, tid og medicin
HIV-smittede patienters fortællinger om livet med HIV og antiretroviral kombinationsbehandling

Nr. 64/2004. 104 sider. ISBN 87-91273-74-9


 

Annelise Norlyk

At balancere på en knivsæg - Kolonopererede patienters oplevelse af et accelereret forløb
Nr. 63/2004. 93 sider. ISBN 87-91273-73-0
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDFformat.89 sider + bilag. ISBN978-87-92261-01-4


 

Margit Bjørnholt Andersen

Evidens i sygeplejen
- en teoretisk undersøgelse og diskussion af evidens i et sygeplejefagligt perspektiv

Nr. 62/2004. 91 sider. ISBN 87-91273-72-2


 

Mette Kjerholt

Omsorgssvigt i plejen til gamle - hvad og hvorfor
Nr. 61/2004. 89 sider. ISBN 87-91273-71-4


 

Anne-Lise Holm Schæbel

Pårørende i spændingsfeltet mellem instrumentalisme og universalitet
En kritisk analyse af sygeplejerskers omsorgsforståelse

Nr. 60/2004. 109 sider. ISBN 87-91273-70-6


 

Dorte Samson Eldrup

Afdelingssygeplejerskens ledelsespraksis
- hvad der karakteriserer og hvad der har indflydelse på ledelsespraksis ud fra de givne vilkår, tid og funktionsbeskrivelser

Nr. 59/2004. 92 sider. ISBN 87-91273-67-6


 

Rikke Buus Larsen

Kontinuitet i relation til information
- en kvalitativ undersøgelse af betydningen af kontinuitet i forhold til rescue-PTCA patienters oplevelse af information

Nr. 58/2004. 65 sider. ISBN 87-91273-66-8


 

Annegrete Venborg

En undersøgelse af sygeplejerskers oplevelse af håbs betydning for alvorligt syge og døende patienter i sygehuspraksis
Nr. 57/2004. 104 sider. ISBN 87-91273-62-5


 

Susanne Chabert

Er klinisk undervisning i learning lab et læringsrum, hvor sygeplejestuderende kan tilegne sig kompetence i omsorg?
Et observationsstudie af sygeplejestuderendes øvelser i learning lab

Nr. 56/2004. 100 sider. ISBN 87-91273-61-7


 

Helle Schnor

Trøst til den kronisk syge patient
En kvalitativ undersøgelse af hvordan den kronisk syge KOL-patient oplever sig trøstet under en indlæggelse

Nr. 55/2004. 86 sider. ISBN 87-91273-60-9


 

Gro Winnem

Hænderne i faget?
En diskussion af læring i praksis i sygeplejerskeuddannelsen

Nr. 54/2004. 85 sider. ISBN 87-91273-59-5


 

Emilie Marie Andrés

Den ungdomspsykiatriske sygeplejerskers forståelse af sin følelsesmæssige relation til patienten
Nr. 53/2004. 96 sider. ISBN 87-91273-58-7


 

Jeanette Hjermind

At være sammedagskirurgisk patient
En fænomenologisk undersøgelse af hvad der opleves betydningsfuldt af den sammedagskirurgiske patient specielt set i forhold til personalets indsats

Nr. 52/2004. 84 sider. ISBN 87-91273-57-9
Tryk her for læsning af elektronisk udgave.82 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-72-4


 

Mari Holen

Kanoniserede kvindekonstruktioner
En analyse og diskussion af forestillinger om kvinden italesat i moderne sygepleje

Nr. 51/2004. 95 sider. ISBN 87-91273-56-0


 

Bente Boye Nielsen

Sundhed, sygdom og sygepleje
En analyse af sundheds- og sygdomsopfattelsernes udvikling i anordninger, bekendtgørelser og sygeplejelærebøger fra 1956-2001

Nr. 50/2004. 87 sider. ISBN 87-91273-55-2


 

Janne Brammer Damsgaard

Transcendentale forudsætninger for omsorgstænkning
Hvilke idealer bør sygeplejen vægtlægge med hensyn til dannelsen af omsorgsbevidsthed, når denne brydes i et spændingsfelt mellem historisk- og universalitetstænkning?

Nr. 49/2004. 84 sider. ISBN 87-91273-54-4


 

Mona Kyndi Pedersen

Sygepleje, magt og diskurs
- en undersøgelse af strukturelle magtformer i sygepleje som social praksis

Nr. 48/2004. 106 sider. ISBN 87-91273-53-6


 

Laila Pertou Ringkøbing

At være patient i vor tid
En undersøgelse af patienters oplevelse af at være patient set i eksistentielt, samfundsmæssigt og sygeplejefagligt perspektiv

Nr. 47/2004. 87 sider. ISBN 87-91273-52-8
Elektronisk udgivelse. Læs specialet her


 

Vibeke Østergaard Steenfeldt

Åndeligt velvære
En kvalitativ undersøgelse af betydningen af den åndelige dimension, som den kommer til udtryk i dialysepatienters oplevelse af deres sygdomsforløb

Nr. 46/2004. 101 sider. ISBN 87-91273-50-1Læs specialet her


 

Selina Kikkenborg Berg

Helbredsoplevelser hos patienter med atrieflimren
Nr. 45/2004. 92 sider. ISBN 87-91273-49-8


 

Kirsten Christensen

Kompetenceudvikling i sygeplejepraksis. Hvilke kriterier må medtænkes i kompetenceudviklingsprogrammer med henblik på dannelse/udvikling af nye ideer og ny viden hos den kliniske sygeplejerske?
Nr. 44/2003. 89 sider. ISBN 87-91273-47-1


 

Kristianna Hammer

Sygeplejen imellem håb og håbløshed
En teoretisk undersøgelse af håbets betydning for den kroniske syge

Nr. 43/2003. 92 sider. ISBN 87-91273-46-3
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDFformat. 92 sider. ISBN978-87-92261-37-3


 

Lone Hasle Buck

Sygeplejerskers dilemma mellem nærvær og effektivitet
En undersøgelse af kvalitetsudviklingens konsekvenser for sygeplejersken i klinisk praksis

Nr. 42/2003. 89 sider. ISBN 87-91273-45-5
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDFformat. 89 sider. ISBN978-87-92261-27-4


 

Pia Riis Olsen

At være forsøgsdeltager
En kvalitativ undersøgelse af kræftpatienters oplevelse af at deltage i et kontrolleret klinisk forsøg

Nr. 41/2003. 93 sider. ISBN 87-91273-44-7


 

Merete Zesach Hansen

På hvilket grundlag finder læring i demonstrationsstuen sted - og hvilke konsekvenser får det, når demonstrationsstuen tillægges det samme læringspotentiale som i klinisk praksis?
Implikationer for læring i demonstrationsstuen

Nr. 40/2003. 113 sider. ISBN 87-91273-43-9


 

Eva Odgaard

Patienters lidelse er sygeplejerskens anliggende
En konstruktion af sygeplejestuderendes praktiske fagteori om grundlæggende sygepleje på grundlag af kvalitative interviews

Nr. 39/2003. 85 sider. ISBN 87-91273-42-0


 

Helle Greve

Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet
En empirisk undersøgelse af sygeplejestuderendes handlekompetence, omsorg og fagidentitet i sidste semester af sygeplejerskeuddannelsen

Nr. 38/2003. 94 sider. ISBN 87-91273-41-2


 

Mona Larsen

Selvoptagethed og sygeplejekompetence - et modsætningsforhold i det moderne samfund?
Nr. 37/2003. 86 sider. ISBN 87-91273-40-4


 

Elisabeth Sievers

Du har livet i dag - du ved ikke, hvad du har i morgen
En kvalitativ interviewundersøgelse af døendes patienters levede erfaringer omkring åndelige behov

Nr. 36/2003. 99 sider. ISBN 87-91273-39-0


 

Elizabeth Emilie Rosted

Ældre patienters oplevelse af omsorg
En kvalitativ interviewundersøgelse af ældre genoptræningspatienters oplevelse af plejen og omsorgen på hospitalet

Nr. 35/2003. 84 sider. ISBN 87-91273-38-2


 

Bente Martinsen

Skeen i den andens hånd
En undersøgelse af menneskers oplevelse af at få hjælp til at spise

Nr. 34/2003. 80 sider. ISBN 87-91273-37-4


 

Merete Vahr Værge

Ventetiden i eget hjem
En kvalitativ undersøgelse af ambulante patienters oplevelser af at vente på en kolonoskopiundersøgelses resultat i eget hjem

Nr. 33/2003. 90 sider. ISBN 87-91273-36-6


 

Lisbeth Hybholt

Det miljøterapeutiske morgenmøde i et patientperspektiv
- En hermeneutisk-fænomenologisk undersøgelse

Nr. 32/2003. 88 sider. ISBN 87-91273-35-8


 

Birgitte Nørgaard

Sygepleje i spændingsfeltet mellem den barmhjertige samaritaner og behovsopfyldelse i det postmoderne samfund
Nr. 31/2003. 88 sider. ISBN 87-91273-33-1


 

Nanna Kappel

Læring af sygepleje i den kliniske del af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje
Nr. 30/2003. 115 sider. ISBN 87-91273-32-3


 

Hanne Nørup Sillesen

Hvordan taler sygeplejersker om sundhed?
En empirisk undersøgelse og diskursanalyse af sygeplejerskers diskursive ramme for at sætte sundhed i tale

Nr. 29/2003. 115 sider. ISBN 87-91273-31-5


 

Kirsten Nielsen

Læring af kompetencer i klasselokalet
En teoretisk-empirisk undersøgelse af hvilke del af kompetencer til at yde sygepleje, der kan læres i klasselokalet, og hvilke farer der medvirker til at kundskaben giver mening for de studerende

Nr. 28/2003. 91 sider. ISBN 87-91273-30-7


 

Sanne Bjergskov Andersen

Feltstudie af sygeplejestuderendes praksis i studiegrupper
Nr. 27/2003. 136 sider. ISBN 87-91273-29-3


 

Lise-Lotte Brøndum Kjelstrup

Grundlæggende behov
En undersøgelse af indlagte patienters oplevede behov

Nr. 26/2003. 106 sider. ISBN 87-91273-28-5


 

Jytte Halborg

Patientperspektiver på præoperativ information - kvalitativ metode anvendt på sygeplejepraksis
Nr. 25/2003. 69 sider. ISBN 87-91273-27-7


 

Leanne Langhorn

At udøve integritetsfremmende sygepleje hos den akut kritisk syge patient
Nr. 24/2003. 97 sider. ISBN 87-91273-26-9


 

Hanne Konradsen

Vikarsygeplejersken og den fastansatte sygeplejerske. - samarbejdsrelationen - relationen til patienten
Nr. 23/2003. 92 sider. ISBN 87-91273-25-0


 

Lena Aadal Jensen

Sproget i den elektroniske patientjournal
En undersøgelse af sammenhænge mellem sproget, som det ser ud i den elektroniske patientjournal og den betydning det kan få for erkendelse og daglig sygeplejepraksis

Nr. 22/2003. 91 sider. ISBN 87-91273-24-2


 

Jeannette Borchersen

"Jeg anede faktisk ikke, hvad der foregik .... jeg skulle bare ind og vaske ...."
En kvalitativ undersøgelse af sygeplejestuderendes opfattelse af læringsbetingelser og læringsvilkår - for læring af grundlæggende sygepleje i første uddannelsespraktik

Nr. 21/2002. 97 sider. ISBN 87-91273-23-4


 

Birgit Heimann Hansen

Kompetenceudvikling i sygeplejerskeuddannelsen
- en undersøgelse af de næsten færdiguddannede sygeplejerskers evner til og mulighed for at honorere de handlingskrav, som i erhvervssammenhænge fremstår ved overgangen fra uddannelse til erhverv

Nr. 20/2002. 94 sider. ISBN 87-91273-22-6


 

Karen Thyrsting

Et bruger- og kultursociologisk perspektiv på den koordinerende kontaktpersons betydning for hverdagslivet hos mennesker, der har en svær og langvarig sindslidelse
Nr. 19/2002. 91 sider. ISBN 87-91273-21-8


 

Pia Lind

Magt - et (u)omgængeligt vilkår i sygeplejefaglig vejledning?
Nr. 18/2002. 89 sider. ISBN 87-91273-19-6


 

Hanne Sixhøj

Sundhedspleje - et tilbud om kontrol? Om sundhedsplejerskers implicitte opfattelse af sundhedspleje: sundhedsfremme eller forebyggelse?
Nr. 17/2002. 77 sider. ISBN 87-91273-18-8


 

Else Kobow

Nærhed og distance i patient-sygeplejerske relationen
Nr. 16/2002. 85 sider. ISBN 87-91273-16-1


 

Birgitte Rasmussen

Sygepleje og alternativ behandling
En interviewundersøgelse med 4 sygeplejersker, der er alternative behandlere

Nr. 15/2002. 114 sider. ISBN 87-91273-15-3


 

Hanne Mårtensson

Patientinformation. En forskel, der gør en forskel
En undersøgelse af mundtlig og skriftlig patientinformation

Nr. 14/2002. 85 sider. ISBN 87-91273-14-5


 

Janet Hansen

Betegnelsen kronisk non-malign smerte under lup
En Foucault inspireret analyse af betegnelsen kronisk non-malign smerte som anvendt i materiale fra smerteklinikker og i dansk sygepleje- og medicinskfaglige tidsskrifter med særlig fokus på perioden 1988-2000

Nr. 13/2002. 101 sider. ISBN 87-91273-13-7


 

Sanne Angel

Evidensbaseret sygepleje!
- Når viden også er magt

Nr. 12/2002. 110 sider. ISBN 87-91273-12-9


 

Erik Elgaard Sørensen

Oversygeplejersken på vej ...
En kvalitativ undersøgelse af hvilket indhold og hvilke handlemåder der karakteriserer tre oversygeplejerskers ledelsespraksis

Nr. 11/2002. 114 sider. ISBN 87-91273-11-0


 

Bodil Winther

Læring af sygepleje
- en analyse af "Evalueringsrapporten" og "Fremtidens sygeplejerskeuddannelse"

Nr. 10/2002. 93 sider. ISBN 87-91273-10-2


 

Birgith Pedersen

Moralsk udvikling
En fortolkning af selvoptagethed hos sygeplejestuderende set i lyset af sygepleje som en moralsk praksis i det moderne samfund

Nr. 9/2002. 99 sider. ISBN 87-91273-09-9


 

Anne Munck

Læring i praksis - et alternativ til konventionel læringstænkning
Nr. 8/2002. 90 sider. ISBN 87-91273-08-0


 

Mette Rosendal Darmer

Når kroppen bliver en anden
- en undersøgelse af hjerteinsufficiente patienters oplevelse af kropsændring

Nr. 7/2002. 121 sider. ISBN 87-91273-07-2
Elektronisk udgivelse.Læs specialet her


 

Kim Møller Jørgensen

Sprog og Sygepleje
- om det videnskabelige sprog og hvilke muligheder og begrænsninger det er forbundet med i sammenhæng med formidling af sygepleje og som grundlag for tilegnelse af en omsorgskompetence

Nr. 6/2002. 87 sider. ISBN 87-91273-06-4


 

Merete Bachmann Jørgensen

Læreprocesser, erfaring og refleksion!
- et forsøg på afklaring af erfarings- og refleksionsbegrebet i fremtidens sygeplejerskeuddannelse i lyset af Johns Deweys filosofiske og pædagogiske tænkning

Nr. 5/2002. 93 sider. ISBN 87-91273-05-6


 

Karen Margrethe Maglekær

Fra håndværksuddannelse via mesterlæreprincip til selvstændig profession via akademisk videnskabelighed
Nr. 4/2002. 75 sider. ISBN 87-91273-04-8


 

Birte Østergaard Jensen

Evidensbaseret patientundervisning
- en systematisk litteraturgennemgang af evidens for sekundær forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom, der kan anvendes som retningsgivende for struktureret undervisning og støtte i sygeplejeambulatorier for patienter med iskæmisk hjertesygdom

Nr. 3/2002. 72 sider. ISBN 87-91273-02-1


 

Birgit Bidstrup Jørgensen

Privathed mellem agtelse og krænkelse
En undersøgelse af patienters oplevelse af privathed under indlæggelse på hospital

Nr. 2/2002. 81 sider. ISBN 87-91273-01-3
læs specialet her


 

Jytte Petersen

I et krydspres af tider. Småbarnsforældres oplevelse af hverdagsliv og familieliv
Nr. 1/2002. 89 sider. ISBN 87-91273-00-5

Masterprojekter

Masterprojekter udgives elektronisk på denne side i PDF format.

Ved efterspørgsel af ældre, udgåede papirudgaver kan pdf-fil forsøges rekvireret hos Helle Nielsen.

Se retningslinjer for udgivelse af projekt

__________________________________________________________________________________

Nina Bechsgaard Andersen
Gør det ondt at komme hjem? Et kvantitativt studie af modtaget information om smertebehandling og smerteintensitet i den første uge efter udskrivelse blandt rygkirurgiske patienter

Nr. 81 / 2018 ISBN 978-87-93117-74-4 Læs projektet her 

____________________________________________________________________________________

Fie Yde
At være voksen patient med en venøs tromboemoli. En kvalitativ undersøgelse

Nr. 80 / 2018 ISBN 978-87-93117-73-6. Filen kan rekvireres via hn@ph.au.dk

 ­­____________________________________________________________________________________

Anja Egelund Hansen
"I aften skal du ud at cykle". En fænomenologisk-hermeneutisk interviewundersøgelse af vågne respiratorbehandlede patienters oplevelse af tidlig træning og mobilisering

Nr. 79/2018 ISBN 978-87-93117-72-8. Filen kan rekvireres via hn@ph.au.dk

­

­_____________________________________________________________________________________

Lise Jakobsen
En kvalitativ undersøgelse af hvilke overvejelser børneintensivsygeplejersker gør sig i forhold til omsorgen til forældre, når deres barn overflyttes fra børneintensiv til pædiatrisk afdeling

Nr. 78 /(2016) ISBN 978-87-93117-62-4 Læs projektet her  


Julie Krogsgaard

"Som at gå ud i løvens hule". En hermeneutisk inerviewundersøgelse af, hvordan sygeplejersker oplever at italesætte ventetid voer for patienter, der venter i akutmodtagelsen

Nr. 77 / 2017 ISBN 978-87-93117-59-4 Læs projektet her  

 


Shideh Naebi Mortensen

Sygeplejerskens oplevelse af telefonkonsultation med Flex-KOL patienten

Nr. 76 / 2017 ISBN 978-87-93117-58-7 Læs projektet her 


 

Susanne Nygaard Nielsen

Hvilke erfaringer har sygeplejersker med kommunikation, der understøtter den ortopædkirurgiske patients sundhedskompetence?

Nr. 75 / 2017 ISBN 978-87-93117-57-4. Læs projektet her 


Helle Hansen

Hvorfor blev de aflyst? Et kvantitativt studie af årsager til aflysning af behandlinger hos patienter henvist til pallierende strålebehandling
Nr. 74 / 2016 ISBN 978-87-93117-47-1. 49 sider Læs projektet her 


Hanne Svenningsen
Visitation af patienter med KOL til et telemedicinsk forløb fra sygehus. En mixed methods undersøgelse af sygeplejerskers visitationspraksis
Nr. 73 / 2016 ISBN 978-87-93117-46-4. 67 sider Læs projektet her 


Lise Notander Clausen

Accelereret patientforløb til patienter med pneumoni, med fokus på tidlig progressiv mobilisering. Et feasibilitystudie

Nr. 72 / 2015 ISBN 978-87-93117-36-5. 60 sider Læs projektet her 


Pernille Reck Miller

"Patientdeltagelse mest muligt". Sygeplejerskers forståelse af faktorer, der har indflydelse på patientdeltagelsen, og hvordan den viser sig i klinisk praksis

Nr. 71 / 2015 ISBN 978-87-93117-35-8. 69 sider Læs projektet her


Lise-Lotte Brunhøj Sørensen

Tilstedeværelse af pårørende under hjerte-lungeredning. En mulighed i klinisk praksis?

Nr. 70 / 2015 ISBN 978-87-93117-32-7. 58 sider Læs projektet her 


Pernille Cecilie Ammundsen Fredskilde

AMI-patientens oplevelse af patientinddragelse. En kvalitativ undersøgelse af den akutte indlæggelse

Nr. 69 / 2015 ISBN 978-87-93117-33-4. 54 sider Læs projektet her 


Johanne Søndergaard

Behovsvurderingssamtalens betydning i afklaringen af behov. En fænomenologisk interviewundersøgelse af ambulante hæmatologiske kræftpatienters oplevelse af en behovsvurderingssamtale

Nr. 67 / 2015 ISBN 978-87-93117-31-0. 49 sider. Læs projektet her


Tine Devantie

Et sygeplejefagligt perspektiv på ligheder og forskelle mellem to teambaserede kontaktsygeplejeordninger, der skal fusionere
Nr. 66/2015 57. sider. 978-87-93117-30-3 Læs projektet her


Trine Schier Morsing

Patienter med endokardit og deres selvrapportering af træthed under indlæggelse. En metode til patientinddragelse?

Nr. 65 / 2015  978-87-93117-29-7. Læs projektet her


Brigitte Dyrehav Schjøtler

Operationspatientens møde med operationsafdelingen
Nr. 64 / 2014 ISBN 987-87-93117-05-1. 58 sider. Læs projektet her


Tine Bjerring Nors

Anæstesisygepleje - en betydningsfuld del af kræftpakken
Nr.63 / 2014 ISBN 987-87-93117-04-4. 57 sider. Læs projektet her


Louise Rolin

En kvalitativ undersøgelse af kræftpatienters oplevelse af medinddragelse i eget behandlingsforløb. En interviewundersøgelse

Nr. 62 / 2014 ISBN 987-87-93117-02-0. 59 sider. Læs projektet her


Tine Kjøller Varmarken

Kateter a demeure til den ortogeriatriske patient med urinretention - gør det noget?
Nr. 61 / 2014 ISBN 987-87-93117-01-3. 61 sider.


Helle Margrethe Christiansen

"Det kan man da ikke prioritere" - selvmordstruedes mestrings strategier og anvendelse af nødplan
Nr. 60 / 2014  ISBN 987-87-93117-00-6. 67 sider. Læs projektet her


Klaus Ehrenreich

"Det er min værste frygt..." - en fænomenologisk undersøgelse af at være forældre til et 3-6 årigt barn med epilepsi

Nr. 59 / 2013 ISBN 987-87-092552-94-5. 59 sider. Læs projektet her


Karin Kristoffersen

Den overvægtige psykiatriske patient

Nr. 58 / 2013 ISBN 987-87-092552-92-1. 59 sider. Læs projektet her


Anne Cathrine Rasmussen

Palliativ indsats til KOL-patienter i hjemmeiltbehandling
Nr. 57 /2013 ISBN 978-87-92552-90-7. 65 sider. Læs projektet her


Vivian Limbrecht Rasmussen

"Nu er det mig der har kontrollen"
En kvalitativ undersøgelse af hvordan patienter oplever, dialektisk adfærdsterapi bidrager til et liv, der er værd at leve
Nr. 56 / 2013 ISBN 978-87-92552-89-1. 61 sider. Læs projektet her


Helle Nygård Kristensen

"Bliver barnet hørt"
En kvantitativ undersøgelse af den pædiatriske sygeplejerskes dokumentation af psykosociale faktorer hos det 11-15 årige indlagte psykosomatiske barn
Nr. 55/2012  ISBN 978-87-92552-72-3. 60 sider. Læs projektet her


Marianne Jensen

Et liv med sår på benene og stadigvæk en oplevelse af livskvalitet
Nr. 54/2012  ISBN 978-87-92552-66-2. 82 sider. Læs projektet her


Kirsten Vinther

Vi registrerer mere end vi plejer - men sygepleje er langt mere end kryds og bolle
Nr. 53/2012  ISBN 978-87-92552-65-5. 51 sider. Læs projektet her


Hanne Agnholt

Den mandlige patient og hjemmehæmodialyse. Hvorfor vælges behandlingen, og hvordan lykkes optræningsforløbet bedst muligt?
Nr. 52/2012  ISBN 978-87-92552-64-8. 65 sider. Læs projektet her


Lissy Kirstine Doktor

Hvilken betydning har diabetssygeplejerskens undervisningsmetoder for barnets og forældrenes forståelse og håndtering af nyopdaget type 1 diabetes hos barnet? En kvalitativ undersøgelse
Nr. 51/2012  ISBN 978-87-92552-63-1. 76 sider. Læs projektet her


Ulla Skræp

Jeg tør faktisk ikke! En fokusgruppeundersøgelse af, hvad der har indflydelse på sygeplejerskers italesættelse af stomipatienters seksualitet
Nr. 50/2012 ISBN 978-87-92552-57-0. 61 sider. Læs projektet her


Malene Dreier

Sygeplejerskers erfaringer med at inddrage apopleksipatienter, når der planlægges mål i rehabiliteringsprocessen under indlæggelse. En kvalitativ undersøgelse
Nr. 49/2011 ISBN 978-87-92552-57-0 Læs projektet her


Hanne Hahn

Patientens forsinkelse af diagnosticeringen af tarmkræft. En kvalitativ undersøgelse af patientperspektivet
Nr. 48/2011 ISBN 978-87-92552-53-2 Læs projektet her


Lise Bjerrum Thisted

Rehabiliteringssamtaler for kræftpatienter i hospitalsregi. Hvad er hovedhalskræftpatienters oplevede behov for rehabilitering i overgangen fra behandlings-liv til kontrol-liv og kan disse behov understøttes af ICF, international rehabiliteringsmodel?
Nr. 47/2011 ISBN 978-87-92552-49-5 Læs projektet her


Helle Rolighed Jacobsen

Problemstillinger i hverdagen med lungekræft. En kvalitativ undersøgelse af patientoplevede problemstillinger
Nr. 46/2011 ISBN 978-87-92552-48-8 Læs projektet her


Birgith Hasselkvist

Hvordan beskriver kardiologiske sygeplejersker deres forståelse og erfaring med palliativ indsats til hjerteinsufficienspatienter?
Nr. 45/2010 ISBN 978-87-92552-39-6 Læs projektet her


Lis Horstmann Nøddeskou

Traditionelt versus engangssengebad - et klinisk kontrolleret studie
Nr. 44/ 2010 ISBN 978-87-92552-37-2. 62 sider. Læs projektet her


Jannie Brøndal

Muligheder og barrierer for implementering af kontaktpersonordningen i klinisk praksis
Nr. 43/ 2010. 50 sider. ISBN 978-87-92552-33-4 læs projektet her


Karin Bundgaard Nielsen

Sygeplejerskers faglige identitet og styrkelsen af denne i praksis
Nr. 42/2010. ISBN 978-87-92552-32-7 læs projektet her


Maria Omel Jellington

Samspillet mellem sygeplejerske og KOL-patient i situationen hvor patienten oplever dyspnø
Nr. 41/2010. 116 sider. ISBN 978-87-92552-23-5. Læs projektet her


Jette Frederiksen

Livskvalitet set ud fra et patientperspektiv
Nr. 40/2009. 77 sider. ISBN 978-87-92552-22-8. Læs projektet her


Dorte Nygaard Mark

Depression og hverdagsliv
Nr. 39/2010. 66 sider. ISBN 978-87-92552-20-4
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Sanne Toft Kristiansen

Depressive patienters oplevelse af første indlæggelse på psykiatrisk hospital - en kvalitativ undersøgelse
Nr. 38/2010. 81 sider. ISBN 978-87-92552-18-1
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Jane Sax Røgind

Etnicitet og hjertelidelser - lige adgang til sundhed i en kulturel kontekst
Nr. 37/2010. 67 sider. ISBN 978-87-92552-19-8
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Anne Kjærgaard Danielsen

En belysning af indhold og handlemåder for sygeplejerskens sundhedsfremmende interventioner
Nr. 36/2009. 70 sider. ISBN 978-87-92552-11-2
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Vibeke Høgh

"Nu må de da kende mig" - patienters oplevelse af og forventninger til genindlæggelse med recidiverende atrieflimren
Nr. 35/2009. 44 sider + bilag. ISBN 978-87-92552-08-2
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Karen Haahr Bagger Ersgard

Ernæring til KOL patienter - evidensbaserede anbefalinger
Nr. 34/2009. 60 sider + bilag. ISBN 978-87-92552-00-6
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Lone Holst Rosager

At lære stomipleje hos præmature børn
En interviewundersøgelse af forældrenes perspektiv på at lære stomiplejen hos deres præmature barn
Nr. 33/2009. 49 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-71-7
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Karin Vallgren Seyfarth

Ernæringsindsats efter hoftenær fraktur
Hvilken betydning tillægger patienterne indsatsen?
Nr. 32/2009. 52 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-68-7
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Anne Marie Frandsen

Livet fortsætter - på andre betingelser
En undersøgelse om hvordan mænd kan opleve hverdagen med et nyanlagt peritonealdialysekateter

Nr. 31/2009. 52 sider + bilag. ISBN 978-87-92661-65-6
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Marianne Spile

Hvordan praktiseres en evidensbaseret sygepleje?
Nr. 30/2009. 53 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-58-8
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Annette Jaquet

Træthed og frygt - en del af hverdagen efter hoftenær fraktur
En kvalitativ undersøgelse med fokus på mestring
Nr. 29/2009. 50 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-55-7
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Lisbeth Vad-Nielsen

Moderskab og skizofreni som livsvilkår
En kvalitativ undersøgelse af kvinders oplevelser af graviditet, fødsel og moderskab, når de har en skizofrenilidelse som livsvilkår
Nr. 28/2009. 53 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-51-9
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Britta Nielsen

En kvalitativ interviewundersøgelse af ældre medicinske patienters oplevelser, ønsker og forventninger i relation til ernæringsplejen under indlæggelse
Nr. 27/2008. 56 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-46-5
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Susanne Norby Bojesen

At være forældre på en neonatalklinik og vente på hjerteoperation af det nyfødte barn
Nr. 26/2008. 44 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-23-6
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Irene Sommer

Oplevelsen af træthed hos patienter med kronisk hjertesvigt
En kvalitativ interviewundersøgelse
Nr. 25/2008. 48 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-18-2
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Randi Dam Schmidt

En ny rolle i ægteskabet
En kvalitativ undersøgelse af hvordan raske, kvindelige ægtefæller oplever og tackler hverdagen som forventet omsorgsyder efter partnerens apopleksi

Nr. 24/2008. 48 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-17-5
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Helle Gert Christensen

Rehabilitering af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse
En kvalitativ undersøgelse af patienternes oplevede effekt på symptomer og sygdom
Nr. 23/2008. 46 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-16-8
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Karen Elisabeth Eck

At belyse hvordan kvinder, der har fået foretaget abdominal hysterektomi på benign indikation, oplever og håndterer den postoperative træthed i de første 3-4 uger efter udskrivelsen
Nr. 22/2007. 50 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-12-0
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Liselotte Brahe

Hvordan fænomenet afbrydelser viser sig i klinisk sygeplejepraksis belyst ud fra sygeplejerskeperspektivet
Et deltagerobservationsstudie

Nr. 21/2007. 50 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-08-3
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Ingelise Hvidt

Forældres forventninger, når de indlægges med deres kronisk syge børn
Nr. 20/2007. 48 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-00-7
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Randi Melhedegård

Kender vi patienten?
Den svært tilskadekomne og multitraumatiserede patient - fra individ til patient
Nr. 19/2007. 46 sider. ISBN 978-87-91756-87-0
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format. 46 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-87-8


Dorte Mayann Hansen

Pårørende i relation til somatisk sygeplejepraksis
Hvordan opleves det at være pårørende til en indlagt patient med ondt i ryggen, og hvordan oplever disse pårørende deres kontakt til sygehuspersonalet?
Nr. 18/2006. 50 sider. ISBN 978-87-91756-66-5


Alice Toft Mikkelsen

At være mand med nedsat sædkvalitet i forbindelse med intracytoplasmatisk spermie injektion (ICSI)-behandling
En kvalitativ undersøgelse af tre mænds oplevelser i forhold til sig selv, deres partner og til det at være patient i sundhedsvæsenet
Nr. 17/2006. 45 sider. ISBN 978-87-91756-65-8


Dorte Dall-Hansen

At gå mod lysere tider
En undersøgelse af hvordan patienter med obstruktiv søvnapnø oplever at leve med søvnapnø og CPAP behandling

Nr. 16/2006. 56 sider. ISBN 978-87-91756-55-9


Eva Hoffmann

"Fyldt med modsætninger"
En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug
Nr. 15/2006. 45 sider. ISBN 978-87-91756-52-8 
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format. 45 sider + bilag. ISBN 987-87-92261-04-5


Britta Fuhlendorff

Palliativ sygepleje til patienter med hjerne tumor og mentale dysfunktioner
Nr. 14/2006. 64 sider. ISBN 978-87-91756-49-8
Elektronisk udgivelse. Læs projektet her


Ulla Sloth

Neonatalsygeplejerskens valg af ernæringsmåde til syge nyfødte mature børn, der har behov for tilskud
En kvalitativ interviewundersøgelse af hvilke kundskaber i sygeplejen, der har betydning for neonatalsygeplejerskens valg af ernæringsmåde, når mødre skal støttes i ammeetablering
Nr. 13/2006. 45 sider. ISBN 978-87-91756-56-7
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format. 45 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-78-6


Hanne Ellegaard Miang

Dagbog og opfølgningssamtale til den intensive respiratorbehandlede patient
Et pilotprojekt set ud fra et narrativt perspektiv
Nr. 12/2006. 43 sider. ISBN 978-87-91756-44-3


Helle Svenningsen

Dansk scoringsredskab til vurdering af intensiv delir. Oversættelse og validering af CAM-ICU
Nr. 11/2006. 48 sider. ISBN 978-87-91756-41-2 
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format. 48 sider + bilag. ISBN 987-87-92261-13-7


Lone Ladefoged Bøgh

En meningsfuld belastning
Interview om pårørendes oplevelse af beslutningsprocessen om organdonation
Nr. 10/2006. 53 sider. ISBN 978-87-91756-38-2
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format. 46 sider + bilag. ISBN 978-87-92261-79-3


Helle Koch-Christensen

Mor og medbehandler
En kvalitativ undersøgelse af mødres oplevelser og erfaringer i forhold til deres rolle under deres anoreksisyge datters indlæggelse i et børneungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Nr. 9/2006. 65 sider. ISBN 978-87-91756-31-3
46 sider + bilag. ISBN 987-87-92261-05-2


Anette Wendelboe Christiansen

En undersøgelse af indlagte etniske patienters ernæringstilstand og spisevaner samt deres vurdering af og ønsker om kosten og ernæringssygeplejen
Nr. 8/2006. 51 sider. ISBN 978-87-91756-23-8


Bente Borg Christensen

'Guidet Egen-Beslutning' i psykiatrisk sygepleje
Nr. 7/2006. 47 sider. ISBN 978-87-91756-20-7 
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format. 47 sider + bilag. ISBN 987-87-92261-81-6


Karen Marie Sangild Stølen

At sige farvel gennem ritualer
En kvalitativ undersøgelse af ritualers betydning for pårørende i forlængelse af en nærtståendes død

Nr. 6/2006. 70 sider. ISBN 978-87-91756-19-1


Vibeke Nørgaard Larsen

Basal stimulations virkning på intensiv delirium i forhold til forekomst og agitationsniveau
Nr. 5/2005. 40 sider. ISBN 978-87-91756-13-9
Tryk her for læsning af elektronisk udgave i PDF format. 37 sider + bilag. ISBN 978-87-926261-62-5


Bodil Fransgård Eriksen

Hvordan er patientens oplevelse af at skulle leve op til den anbefalede kostændring i forbindelse med hoftealloplastik operation før, under og efter indlæggelse
- en kvalitativ pilotundersøgelse
Nr. 4/2005. 40 sider. ISBN 978-87-91756-11-5


Ann Meilvang

Hvem bestemmer, hvordan barnet har det?
En interviewundersøgelse af forældres perspektiv på samtalen med sygeplejerskerne om barnets tilstand

Nr. 3/2005. 46 sider. ISBN 978-87-91756-10-8


Hanne Sveistrup Demant

Rygestop før planlagt operation - et patienttilbud?
Nr. 2/2005. 48 sider. ISBN 978-87-97156-08-5


Birgitte Knygle Hansen

Blodprop i hjertet - ægtefællers oplevelser og deres behov for støtte
Nr. 1/2005. 45 sider. ISBN 978-87-91756-07-8

Ph.d.

Hvis du vil tage en ph.d. i sygepleje, kan du søge om at blive indskrevet på forskeruddannelsesprogrammet i folkesundhed, som administreres af forskeruddannelsen på Health.

Vi har samlet en række oversigter vedrørende ph.d.-området: