Redskaber

I det følgende beskrives de redskaber Forskergruppen vedrørende sundhedsfremme og befolkningssundhed på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet anvender, og som er eller er ved at blive oversat til dansk. Guides og anvendelsesanvisninger til flere af redskaberne findes under litteratur.

 

 

Health literacy Questionnaire (HLQTM)

The Health Literacy Questionnaire (HLQTM) er et spørgeskema med 44 spørgsmål, der samlet kortlægger health literacy ud fra ni domæner (4-6 spørgsmål per domæne):

 • har støtte fra sundhedsprofessionelle
 • har tilstrækkelig information
 • kan aktivt tage hånd om egen sundhed
 • har social støtte til egen sundhed
 • kan vurdere den information, man får
 • har et aktivt samarbejde med sundhedsprofessionelle
 • kan navigere i sundhedssystemet
 • har evne til at finde relevante informationer om sundhed
 • kan forstå information om sundhed

De enkelte domæner kan anvendes særskilt. Der er ikke udarbejdet et valideret cut-off, men flere danske studier har benyttet dikotomiserede data.

 

HLQTM er systematisk oversat fra engelsk til dansk i 2013-2014. Redskabet er underlagt licens fra originalforfatterne.

 

European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q)

The European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q) vurderer generel health literacy og skelner imellem fire dimensioner: At få adgang til, at forstå, at vurdere og at anvende information om sundhed, samt tre domæner i hvilke health literacy har betydning: behandling/pleje, forebyggelse og sundhedsfremme.

HLS-EU-Q er oversat til dansk og afprøvet i både den fulde form med 47 spørgsmål og en forkortet version med 16 spørgsmål.

 

The Health Literacy Scale (HLS)

The Health Literacy Scale (HLS) er et spørgeskema med 14 spørgsmål fordelt på tre subskalaer vedrørende hhv. funktionel, kommunikativ og kritisk health literacy. Niveauerne er oprindelig beskrevet af Don Nutbeam (2000), mens spørgeskemaet er udviklet af japanske Hirono Ishikawa et al., som selv har anvendt subskalaer særskilt og med og uden cut-off. Hirono Ishikawa et al. har desuden lavet en forkortet og bearbejdet version med 5 spørgsmål, der dækker kommunikativ og kritisk health literacy.

HLS er i begge versioner systematisk oversat fra engelsk til dansk i 2013-2014.

 

OS! Et værktøj til udvikling af organisatorisk sundhedskompetence (OS!)

OS! er en samskabelsesproces til evaluering af organisatorisk health literacy og planlægning af forbedringstiltag på den baggrund. Processen baseres på ”the Org-HLR framework”, der dækker dimensionerne:

 • Eksternt politisk og økonomisk miljø
 • Ledelse og kultur
 • Systemer, processer og politikker
 • Adgang til services og programmer
 • Inddragelse og partnerskaber
 • Kommunikationspraksis og standarder
 • Medarbejderstab

En OS! proces består af tre workshops (samlet ca. 10 timer) og giver mulighed for inddragelse af alle lag i organisationen. Resultatet er en realistisk, lokalt tilpasset handlingsplan. Der er udarbejdet en dansk guide til redskabets anvendelse (se litteratur).

 

Conversational health Literacy Assessment Tool (CHAT)

The Conversational Health Literacy Assessment tool (CHAT) er et kommunikationsværktøj til sundhedsprofessionelle med henblik på at kortlægge borgeres individuelle health literacy styrker og svagheder. Redskabet kan anvendes forud for planlægningen af individuelle forløb eller undervejs i forløb til borgere, der ikke oplever det forventede udbytte.

CHAT består af 10 åbne spørgsmål fordelt på 5 domæner. CHAT er oversat til dansk i 2017 og en guide til implementering og anvendelse er udarbejdet (se litteratur).

 

Ophelia-metoden

Ophelia-metoden er en strategi til praksisnær udvikling af health literacy interventioner. Metoden involverer tre faser:

1)      Lokal behovsanalyse

2)      Samskabelse af indsatser

3)      Implementering og evaluering

Metoden tager udgangspunkt i anvendelsen af ’the Health Literacy Questionnaire’. I Danmark er metoden afprøvet i projektet ’Hånden på Hjertet’ (se projekter samt litteratur).