Institut for Folkesundhed

Redskaber

I det følgende beskrives de redskaber forskergruppen vedrørende sundhedsfremme og befolkningssundhed på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet anvender, og som er eller er ved at blive oversat til dansk. Guides og anvendelsesanvisninger til flere af redskaberne findes under litteratur.


Health Literacy Questionnaire (HLQ)

The Health Literacy Questionnaire (HLQ) er et spørgeskema med 44 spørgsmål, der samlet kortlægger sundhedskompetence ud fra ni domæner (4-6 spørgsmål per domæne):

 1. har støtte fra sundhedsprofessionelle
 2. har tilstrækkelig information
 3. kan aktivt tage hånd om egen sundhed
 4. har social støtte til egen sundhed
 5. kan vurdere den information, man får
 6. har et aktivt samarbejde med sundhedsprofessionelle
 7. kan navigere i sundhedssystemet
 8. har evne til at finde relevante informationer om sundhed
 9. kan forstå information om sundhed

De enkelte domæner kan anvendes særskilt. Der er ikke udarbejdet et valideret cut-off, men flere danske studier har benyttet dikotomiserede data.
HLQ er systematisk oversat fra engelsk til dansk i 2013-2014. Redskabet er underlagt licens fra originalforfatterne.

Publikationer og ressourcer:

eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ)

The eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ) er et spørgeskema bestående af 7 skalaer, som samlet indeholder 35 items. Spørgeskemaet anvendes til at kortlægge oplevelser forbundet med brug af digital teknologi til at finde, forstå og bruge sundhedsinformation, overkomme egen sundhed samt til at kommunikere med sundhedsprofessionelle. 

De 7 skalaer:

 1. Bruger teknologi til at bearbejde sundhedsinformation
 2. Forstår sundhedsbegreber og -sprog
 3. Evnen til aktivt at engagere sig i digitale tjenester
 4. Føler sig sikker og i kontrol
 5. Motiveret til at engagere sig i digitale tjenester
 6. Har adgang til digitale tjenester, der virker
 7. Har adgang til digitale tjenester, der passer til individuelle behov

De enkelte domæner kan anvendes særskilt.
Redskabet er underlagt licens fra originalforfatterne. 

Publikationer og ressourcer:

European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q)

The European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q) vurderer generel sundhedskomptence og skelner imellem fire dimensioner: At få adgang til, at forstå, at vurdere og at anvende information om sundhed, samt tre domæner i hvilke sundhedskompetence har betydning: behandling/pleje, forebyggelse og sundhedsfremme.

HLS-EU-Q er oversat til dansk og afprøvet i både den fulde form med 47 spørgsmål og en forkortet version med 16 spørgsmål. Endvidere udgør 9 af spørgsmålene som en del af eHLQ (skala nr. 2) men kan også i den version anvendes som selvstændig skala (se ovenfor i fanen eHLQ). 

Publikationer og ressourcer:

The Health Literacy for School-Aged Children (HLSAC)

The Health Literacy for School-Aged Children (HLSAC) vurderer sundhedskompetence blandt børn i skolealderen. Det indeholder 10 spørgsmål fordelt på fem teoretiske komponenter af sundhedskompetence: Viden, praktisk viden, kritisk tænkning, selvbevidsthed og lokal deltagelse. Instrumentet er afprøvet i aldersgruppen 12-15 år.
Redskabet er oversat og valideret til dansk kontekst.

Publikationer og ressourcer:

The Brief Health Literacy scale for Adutls (B-HLA)

The Brief Health Literacy scale for Adults (B-HLA) kan anvendes til vurdering af sundhedskompetence blandt voksne. Instrumentet er udviklet på baggrund af spørgeskemaet HLSAC, som er et udbredt og valideret redskab til kortlægning af sundhedskompetence bland børn (se mere i fanen ovenfor). B-HLA indeholder 10 spørgsmål fordelt på fem teoretiske komponenter af sundhedskompetence: Viden, praktisk viden, kritisk tænkning, selvbevidsthed og lokal deltagelse. Redskabet er oversat og valideret til dansk kontekst i 2023.

Rasmussen et al. The Brief Health Literacy Scale for Adults: Adaptation and Validation of the Health Literacy for School-Aged Children Questionnaire (2023)

Skema B-HLA - danish version (opdateret november 2023)

Userguide - danish version (opdateret november 2023)

The Health Literacy Scale (HLS)

The Health Literacy Scale (HLS) er et spørgeskema med 14 spørgsmål fordelt på tre subskalaer vedrørende hhv. funktionel, kommunikativ og kritisk sundhedskomptence. Niveauerne er oprindelig beskrevet af Don Nutbeam (2000), mens spørgeskemaet er udviklet af japanske Hirono Ishikawa et al., som selv har anvendt subskalaer særskilt og med og uden cut-off. Hirono Ishikawa et al. har desuden lavet en forkortet og bearbejdet version med 5 spørgsmål, der dækker kommunikativ og kritisk sundhedskomptence.

HLS er i begge versioner systematisk oversat fra engelsk til dansk i 2013-2014.

Publikationer og ressourcer:

OS! Et værktøj til udvikling af organisatorisk sundhedskompetence (OS!)

OS! er en samskabelsesproces til evaluering af organisatorisk sundhedskomptence og planlægning af forbedringstiltag på den baggrund. Processen baseres på ”the Org-HLR framework”, der dækker dimensionerne:

 • Eksternt politisk og økonomisk miljø
 • Ledelse og kultur
 • Systemer, processer og politikker
 • Adgang til services og programmer
 • Inddragelse og partnerskaber
 • Kommunikationspraksis og standarder
 • Medarbejderstab

En OS! proces består af tre workshops (samlet ca. 10 timer) og giver mulighed for inddragelse af alle lag i organisationen. Resultatet er en realistisk, lokalt tilpasset handlingsplan. Der er udarbejdet en dansk guide til redskabets anvendelse.

Publikationer og ressourcer:

Conversational Health Literacy Assessment Tool (CHAT)

The Conversational Health Literacy Assessment tool (CHAT) er et kommunikationsværktøj til sundhedsprofessionelle med henblik på at kortlægge borgeres individuelle sundhedskompetences styrker og svagheder. Redskabet kan anvendes forud for planlægningen af individuelle forløb eller undervejs i forløb til borgere, der ikke oplever det forventede udbytte.

CHAT består af 10 åbne spørgsmål fordelt på 5 domæner. CHAT er oversat til dansk i 2017 og en guide til implementering og anvendelse er udarbejdet.

Publikationer og ressourcer: